right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
وضعیت تنقیحی: 12
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 640 : قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست    
ردیف کد عنوان کد
1 104 سازمانهاي دولتي-104 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 9
2 ماده 10
2 104/35 وظايف هيات وزيران و دولت -104/35 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 5
2 ماده 7>تبصره 1
3 ماده 9
3 104/6 وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي -104/6 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 5
2 ماده 7>تبصره 2
3 ماده 9
4 116 نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي -116 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 10
5 116/1 كميته امداد امام خميني -116/1 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 9>تبصره
6 202 تامين اجتماعي -202
7 301 بودجه-301 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 7>تبصره 1
8 308 درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض -308 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 7>تبصره 1
9 601 جرايم و مجازاتهاي عمومي -601 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 7
10 713 حمايت خانواده -713
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |