right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 49823 : قانون ادغام شركتها و تشكيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح    
ردیف کد عنوان کد
1 104 سازمانهاي دولتي-104 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 1>تبصره 1
2 ماده 2
2 104/11 وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح -104/11
3 104/3 وظايف امور اقتصادي و دارايي -104/3 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 1>تبصره 1
2 ماده 2>تبصره 2
4 104/35 وظايف هيات وزيران و دولت -104/35 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 6
5 104/36 وظايف فرماندهي كل قوا -104/36 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 6
6 114 استخدام نيروهاي مسلح -114 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 2>تبصره 1
7 201 اساسي -201 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 1>تبصره 2
8 404 صنايع -404
9 415 دريايي -415
10 421 واردات و صادرات -421 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 1>تبصره 2
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |