right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 49820 : قانون اصلاح قانون صدور چك    
ردیف کد عنوان کد
1 102 استخدام كشوري-102 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 6
2 ماده 10
2 104/33 وظايف بانكها (علاوه بر كد 409)-104/33
3 104/39 وظايف قوه قضاييه-104/39 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 7
4 401 تجارت -401
5 409 بانكي و پولي -409
6 505 مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي -505 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 4
2 ماده 5
3 ماده 7
7 601 جرايم و مجازاتهاي عمومي -601 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 5
8 602 آيين دادرسي كيفري -602 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 2
2 ماده 3
3 ماده 9
9 604 جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان -604 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 6
2 ماده 10
10 702 آيين دادرسي مدني -702 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 2
2 ماده 3
3 ماده 9
11 705 ثبت اسناد و املاك -705 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 2
2 ماده 3
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |