right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 49734 : قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني    
ردیف کد عنوان کد
1 103 امور بين المللي-103 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 1>بند 2
2 103/1 قراردادهاي دوجانبه -103/1
3 104 سازمانهاي دولتي-104 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 5>بند 2
4 104/32 وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211)-104/32 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده >تبصره
5 104/35 وظايف هيات وزيران و دولت -104/35 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده >تبصره
6 201 اساسي -201 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده >تبصره
7 207 بهداشت و درمان -207 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
8 209 حفاظت محيط زيست -209 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
9 211 امور مجلس شوراي اسلامي -211 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده >تبصره
10 402 راه و ترابري -402 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
11 404 صنايع -404 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
12 407 آب و نيرو -407 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
13 408 نفت و گاز -408 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
14 412 كشاورزي و روستايي -412 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
15 415 دريايي -415 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
16 416 هواپيمايي -416 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
17 417 راه آهن -417 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
18 426 آمار وسرشماري -426 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 4>بند الف
19 501 آموزش و پرورش و تربيت بدني -501 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
20 502 آموزش عالي و تحقيقات -502 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
21 504 فرهنگ و هنر -504 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 1
22 702 آيين دادرسي مدني -702 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده >تبصره
23 708 اتباع خارجه -708 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده >تبصره
24 718 داوري -718 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده >تبصره
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |