right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 49731 : قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي    
ردیف کد عنوان کد
1 103/1 قراردادهاي دوجانبه -103/1
2 104/3 وظايف امور اقتصادي و دارايي -104/3
3 205 امنيت . اطلاعات و دفاع ملي -205 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 8>بند 4
2 پيوست >ماده 16>بند 1
4 207 بهداشت و درمان -207 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 8>بند 4
5 301 بودجه-301 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 17>بند 1
6 410 امور گمركي -410
7 601 جرايم و مجازاتهاي عمومي -601 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 11>بند 1
8 602 آيين دادرسي كيفري -602 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 3
2 پيوست >ماده 11>بند 1
9 702 آيين دادرسي مدني -702 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند 3
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |