right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 49727 : قانون موافقتنامه همكاري ‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك    
ردیف کد عنوان کد
1 103/1 قراردادهاي دوجانبه -103/1
2 103/5 سازمانها و مجامع بين المللي -103/5 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 6>بند 3
3 104/3 وظايف امور اقتصادي و دارايي -104/3 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 3>بند 3
4 104/32 وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211)-104/32 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده
5 104/35 وظايف هيات وزيران و دولت -104/35 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده
6 201 اساسي -201 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده
7 211 امور مجلس شوراي اسلامي -211 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده
8 404 صنايع -404 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 1>بند ت
2 پيوست >ماده 1>بند ج
9 406 معادن-406 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 1>بند ت
10 425 سرمايه گذاري -425 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 1>بند ب
2 پيوست >ماده 1>بند ث
3 پيوست >ماده 1>بند چ
11 501 آموزش و پرورش و تربيت بدني -501 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند ح
12 502 آموزش عالي و تحقيقات -502 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 پيوست >ماده 2>بند ح
13 702 آيين دادرسي مدني -702 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده
14 708 اتباع خارجه -708 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده
15 718 داوري -718 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده واحده
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |