right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 49726 : قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن    
ردیف کد عنوان کد
1 103/1 قراردادهاي دوجانبه -103/1
2 425 سرمايه گذاري -425
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |