right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 49668 : قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران    
ردیف کد عنوان کد
1 101 شوراهاي مردمي-101
2 104/18 وظايف كشور -104/18
3 104/39 وظايف قوه قضاييه-104/39 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 2
4 105 شهرداري-105
5 115 تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران -115
6 426 آمار وسرشماري -426 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 1
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |