right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 49668 : قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران    
ردیف کد عنوان کد
1 101 شوراهاي مردمي-101
2 102 استخدام كشوري-102 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 3
3 104/26 وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام)-104/26 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 1
4 104/39 وظايف قوه قضاييه-104/39 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 2
5 105 شهرداري-105
6 113 استخدام قضات و تشكيلات دادگستري -113 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 2
7 115 تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران -115 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 2
2 ماده 3
8 203 انتخابات -203
9 426 آمار وسرشماري -426 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 1
10 702 آيين دادرسي مدني -702 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 2
11 706 مراجع اختصاصي رسيدگي به اختلافات (غير قضايي )-706 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 ماده 2
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |