right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 49664 : قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري    
ردیف کد عنوان کد
1 102 استخدام كشوري-102
2 104/50 وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي -104/50
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |