right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 49662 : قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه    
ردیف کد عنوان کد
1 104/18 وظايف كشور -104/18 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش نخست>ماده 1>بند ح
2 بخش دوم>ماده 12
2 104/3 وظايف امور اقتصادي و دارايي -104/3
3 104/35 وظايف هيات وزيران و دولت -104/35 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش نخست>ماده 3
2 بخش نخست>ماده 5
3 بخش نخست>ماده 6>تبصره
4 بخش دوم>ماده 12
4 104/39 وظايف قوه قضاييه-104/39 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش نخست>ماده 3
5 105 شهرداري-105 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش نخست>ماده 1>بند ث
6 108 كارشناسان رسمي و مترجمان-108 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش دوم>ماده 8>تبصره 1
7 301 بودجه-301 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش نخست>ماده 4>بند ب
8 305 محاسبات عمومي -305 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش نخست>ماده 4>بند ب
9 308 درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض -308 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش نخست>ماده 4>بند ب
10 403 بيمه -403
11 410 امور گمركي -410 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش نخست>ماده 7
12 505 مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي -505 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش دوم>ماده 13>تبصره
13 601 جرايم و مجازاتهاي عمومي -601 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش نخست>ماده 1>بند الف
2 بخش نخست>ماده 3
3 بخش نخست>ماده 4>بند الف
4 بخش نخست>ماده 4>بند ب
5 بخش دوم>ماده 9
6 بخش دوم>ماده 10
14 602 آيين دادرسي كيفري -602 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش دوم>ماده 10
2 بخش دوم>ماده 15
15 606 تخلفات راهنمايي و رانندگي -606
16 702 آيين دادرسي مدني -702 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش نخست>ماده 4>بند الف
2 بخش نخست>ماده 4>بند ب
3 بخش دوم>ماده 10
4 بخش دوم>ماده 15
17 708 اتباع خارجه -708 Press2Open
ردیف ماده و تبصره
1 بخش نخست>ماده 7
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |