right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی قانون Print
قانون 49659 : قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور    
ردیف کد عنوان کد
1 104/1 وظايف وزارت آموزش و پرورش -104/1
2 104/14 وظايف فرهنگ و آموزش عالي -104/14
3 104/6 وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي -104/6
4 502 آموزش عالي و تحقيقات -502
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |