right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: فقط کدهای عنوان:
     
 
کدهای موضوعی مقرره Print
مقرره 78376 : تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده    
ردیف کد عنوان کد
1 102 استخدام كشوري-102
2 116/7 شوراي عالي انقلاب فرهنگي -116/7
3 713 حمايت خانواده -713
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |