right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
قوانین فرعی (اثرگذاردر تنقیح صریح) Print
قانون 314: قانون ثبت اسناد و املاك     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود


ردیف شماره مرتبه عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ شماره انتشار تاریخ انتشار تاریخ اجرا تعداد صریح تعداد ضمنی یادداشت قانون/مقرره
1 5317 2 قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك 1312/12/15 8496 1312/12/27 1558 1312/12/29 1312/12/27 8 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 2 ساختار جايگزين باب دوم>فصل سوم>ماده سي وچهارم ماده واحده   مشاهده متن
2 2 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم>تبصره 1 ماده واحده   مشاهده متن
3 2 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم>تبصره 2 ماده واحده   مشاهده متن
4 2 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم>تبصره 3 ماده واحده   مشاهده متن
5 2 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم>تبصره 4 ماده واحده   مشاهده متن
6 2 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم>تبصره 5 ماده واحده   مشاهده متن
7 2 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم>تبصره 6 ماده واحده   مشاهده متن
8 2 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده سي وپنجم ماده واحده   مشاهده متن
2 5293 3 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك 1312/10/28 7333 1312/11/11 1521 1312/11/13 1312/11/10 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 3 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و سوم>بند 3 ماده اول   مشاهده متن
3 5388 4 قانون الحاق ماده 13 مكرر بقانون ثبت اسناد و املاك 1313/03/15 2709 1313/04/31 1659 1313/05/07 1313/05/18 3 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 4 ساختار الحاقي مكرر باب دوم>فصل اول>ماده سيزدهم مكرر ماده واحده   مشاهده متن
2 4 ساختار الحاقي باب دوم>فصل اول>ماده سيزدهم مكرر>تبصره 1 ماده واحده   مشاهده متن
3 4 ساختار الحاقي باب دوم>فصل اول>ماده سيزدهم مكرر>تبصره 2 ماده واحده   مشاهده متن
4 5593 5 قانون اصلاح 96-97-98 قانون ثبت اسناد واملاك 1314/12/12 10289 1314/12/23 2148 1314/12/27 1315/01/09 3 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 5 اصلاحي باب پنجم>ماده نود و ششم ماده واحده   مشاهده متن
2 5 اصلاحي باب پنجم>ماده نود و هفتم ماده واحده   مشاهده متن
3 5 اصلاحي باب پنجم>ماده نود و هشتم ماده واحده   مشاهده متن
5 5596 6 قانون دفتر اسناد رسمي 1316/03/15 4839 1316/04/01 2528 1316/04/08 1316/04/19 3 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 6 منسوخه باب پنجم>ماده نود و ششم فصل چهارم>ماده 65   مشاهده متن
2 6 منسوخه باب پنجم>ماده نود و هفتم فصل چهارم>ماده 65   مشاهده متن
3 6 منسوخه باب پنجم>ماده نود و هشتم فصل چهارم>ماده 65   مشاهده متن
6 5641 7 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك 1317/07/10 9506 1317/07/17 2919 1317/07/26 14 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 7 اصلاحي باب اول>ماده ششم ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
2 7 ساختار جايگزين باب دوم>فصل اول>ماده يازدهم ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
3 7 ساختار الحاقي باب دوم>فصل اول>ماده 11>تبصره ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
4 7 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
5 7 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 1 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
6 7 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 2 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
7 7 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 3 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
8 7 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 4 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
9 7 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 5 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
10 7 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 6 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
11 7 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 7 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
12 7 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 8 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
13 7 ساختار الحاقي مكرر باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم مكرر ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
14 7 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و هشتم ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
7 5719 8 قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و املاك قانون دفتر اسناد رسمي - قانون دلالان - قانون ازدواج و قانون معاملات بانگي[بانكي] 1320/05/26 7830 1320/07/22 3828 1320/08/14 1320/08/25 12 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 8 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم مكرر ماده واحده >رديف الف>بند 1   مشاهده متن
2 8 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم مكرر>تبصره 1 ماده واحده >رديف الف>بند 1   مشاهده متن
3 8 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم مكرر>تبصره 2 ماده واحده >رديف الف>بند 1   مشاهده متن
4 8 ساختار جايگزين باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم ماده واحده >رديف الف>بند 2   مشاهده متن
5 8 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 1 ماده واحده >رديف الف>بند 2   مشاهده متن
6 8 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 2 ماده واحده >رديف الف>بند 2   مشاهده متن
7 8 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 3 ماده واحده >رديف الف>بند 2   مشاهده متن
8 8 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 4 ماده واحده >رديف الف>بند 2   مشاهده متن
9 8 ساختار الحاقي مكرر باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم مكرر ماده واحده >رديف الف>بند 3   مشاهده متن
10 8 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم مكرر>تبصره 1 ماده واحده >رديف الف>بند 3   مشاهده متن
11 8 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم مكرر>تبصره 2 ماده واحده >رديف الف>بند 3   مشاهده متن
12 8 ساختار الحاقي باب هفتم>ماده صد و سي و يكم>تبصره ماده واحده >رديف الف>بند 4   مشاهده متن
8 5807 9 قانون متمم بودجه سال 1321 كشور 1321/09/05 26566 1321/09/24 4163 1321/10/03 1321/10/14 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 9 اصلاحي باب چهارم>ماده هشتاد و نهم ماده ششم   مشاهده متن
9 5139 10 قانون اصلاح مواد 13 / 41 / 43 / 70 / 111 / 117 قانون ثبت اسناد و املاك 1312/05/07 3351 1312/05/09 1377 1312/05/20 1312/05/15 8 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 10 اصلاحي باب دوم>فصل اول>ماده سيزدهم ماده اول>بند 1   مشاهده متن
2 10 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده چهل و يكم ماده اول>بند 2   مشاهده متن
3 10 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده چهل و سوم ماده اول>بند 3   مشاهده متن
4 10 ساختار جايگزين باب سوم>فصل دوم>ماده هفتادم ماده اول>بند 4   مشاهده متن
5 10 ساختار الحاقي باب سوم>فصل دوم>ماده هفتادم>تبصره ماده اول>بند 4   مشاهده متن
6 10 تفسير باب ششم>ماده صد و يازدهم>تفسير ماده دوم   مشاهده متن
7 10 ساختار الحاقي مكرر باب ششم>ماده صد و يازدهم مكرر ماده اول>بند 5   مشاهده متن
8 10 اصلاحي باب ششم>ماده صد و هفدهم ماده اول>بند 6   مشاهده متن
10 5845 11 قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد املاك 1322/03/10 6876 1322/04/02 4318 1322/04/12 1322/04/23 3 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 11 اصلاحي باب دوم>فصل اول>ماده دوازدهم ماده واحده   مشاهده متن
2 11 منسوخه باب دوم>فصل اول>ماده سيزدهم   مشاهده متن
3 11 منسوخه باب دوم>فصل اول>ماده سيزدهم مكرر   مشاهده متن
11 1838 12 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي 1322/06/27 14626 1322/07/19 4407 1322/07/28 1322/08/09 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 12 منسوخه باب پنجم>ماده نود و چهارم ماده دهم   مشاهده متن
12 11826 13 لايحه قانوني اصلاح قوانين مربوطه بهزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه 1331/08/08 13652 1331/01/08 2248 1331/08/12 1331/08/20 11 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 13 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و نوزدهم متن>ماده 2   مشاهده متن
2 13 اصلاحي باب هفتم>ماده صد بيست و يكم متن>ماده 2   مشاهده متن
3 13 اصلاحي باب هفتم>ماده صد بيست و دوم متن>ماده 2   مشاهده متن
4 13 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم متن>ماده 2   مشاهده متن
5 13 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و چهارم متن>ماده 2   مشاهده متن
6 13 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و پنجم متن>ماده 2   مشاهده متن
7 13 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و هشتم متن>ماده 2   مشاهده متن
8 13 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و نهم متن>ماده 2   مشاهده متن
9 13 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و سي ام متن>ماده 2   مشاهده متن
10 13 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و سي و يكم متن>ماده 2   مشاهده متن
11 13 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و سي و دوم متن>ماده 2   مشاهده متن
13 11828 14 لايحه قانوني اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك 1332/02/15 3774 1332/02/15 2397 1332/02/20 1332/03/31 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 14 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم مكرر>تبصره 3 متن   مشاهده متن
14 6260 15 تصميم متخذه كميسيون مشترك در مورد هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه 1333/10/12 نا معلوم 0000/00/00 نامعلوم 0000/00/00 0000/00/00 11 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 15 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و نوزدهم متن>ماده 7   مشاهده متن
2 15 اصلاحي باب هفتم>ماده صد بيست و يكم متن>ماده 7   مشاهده متن
3 15 اصلاحي باب هفتم>ماده صد بيست و دوم متن>ماده 7   مشاهده متن
4 15 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم متن>ماده 7   مشاهده متن
5 15 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و چهارم متن>ماده 7   مشاهده متن
6 15 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و پنجم متن>ماده 7   مشاهده متن
7 15 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و هشتم متن>ماده 7   مشاهده متن
8 15 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و نهم متن>ماده 7   مشاهده متن
9 15 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و سي ام متن>ماده 7   مشاهده متن
10 15 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و سي و يكم متن>ماده 7   مشاهده متن
11 15 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و سي و دوم متن>ماده 7   مشاهده متن
15 7354 16 قانون مربوط باصلاح قانون هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري 1334/11/03 18075 1334/11/16 3210 1334/11/19 1334/11/30 6 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 16 اصلاحي باب هفتم>ماده صد بيست و يكم ماده 1   مشاهده متن
2 16 اصلاحي باب هفتم>ماده صد بيست و دوم ماده 1   مشاهده متن
3 16 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و چهارم ماده 1   مشاهده متن
4 16 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و نهم ماده 1   مشاهده متن
5 16 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و سي ام ماده 1   مشاهده متن
6 16 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و سي و دوم ماده 1   مشاهده متن
16 6762 17 قانون مربوط باصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك 1337/12/03 نامعلوم 4110 1337/12/27 1338/01/08 3 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 17 ساختار الحاقي باب دوم>فصل اول>ماده پانزدهم>تبصره ماده 1   مشاهده متن
2 17 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم>تبصره 5 ماده 2   مشاهده متن
3 17 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم مكرر>تبصره 2 ماده 3   مشاهده متن
17 6863 18 رد تبصره الحاقي به ماده 25 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك 1338/10/05 28310 1338/10/30 نا معلوم 0000/00/00 0000/00/00 2 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 18 احياء باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم مكرر>تبصره 3 موخره   مشاهده متن
2 18 منسوخه باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم مكرر>تبصره 3 موخره   مشاهده متن
18 12057 19 مصوبه هيات وزيران راجع به اصلاح موادي از قانون ثبت 1342/02/18 2750 1342/02/24 5320 1342/03/02 1342/03/13 0 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
19 1581 20 قانون افزايش هزينه هاي ثبتي 1345/03/01 1875/ 7 1345/03/19 6249 1345/05/13 1342/03/01 0 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
20 1850 21 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 1351/10/18 52290 1351/11/10 8168 1351/11/16 1351/12/02 72 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 21 ساختار الحاقي ماده واحده ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
2 21 اصلاحي باب اول>ماده ششم ماده واحده >بند 3   مشاهده متن
3 21 اصلاحي باب دوم>فصل اول>ماده پانزدهم>تبصره ماده واحده >بند 4   مشاهده متن
4 21 ساختار الحاقي مكرر باب دوم>فصل دوم>ماده هيحدهم مكرر ماده واحده >بند 5   مشاهده متن
5 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل دوم>ماده هيحدهم مكرر>تبصره ماده واحده >بند 5   مشاهده متن
6 21 ساختار الحاقي مكرر باب دوم>فصل دوم>ماده نوزدهم مكرر ماده واحده >بند 6   مشاهده متن
7 21 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
8 21 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 1 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
9 21 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 2 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
10 21 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 3 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
11 21 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 4 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
12 21 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 5 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
13 21 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 6 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
14 21 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 7 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
15 21 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>بند 8 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
16 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>تبصره 1 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
17 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>تبصره 2 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
18 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>تبصره 3 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
19 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>تبصره 4 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
20 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم>تبصره 5 ماده واحده >بند 7   مشاهده متن
21 21 اصلاحي باب دوم>فصل سوم>ماده بيست و پنجم مكرر ماده واحده >بند 8   مشاهده متن
22 21 ساختار جايگزين باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم ماده واحده >بند 9   مشاهده متن
23 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 1 ماده واحده >بند 9   مشاهده متن
24 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 2 ماده واحده >بند 9   مشاهده متن
25 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 3 ماده واحده >بند 9   مشاهده متن
26 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 4 ماده واحده >بند 9   مشاهده متن
27 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 5 ماده واحده >بند 9   مشاهده متن
28 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 6 ماده واحده >بند 9   مشاهده متن
29 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 7 ماده واحده >بند 9   مشاهده متن
30 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 8 ماده واحده >بند 9   مشاهده متن
31 21 ساختار جايگزين باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم مكرر ماده واحده >بند 10   مشاهده متن
32 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده 34 مكرر>تبصره 1 ماده واحده >بند 10   مشاهده متن
33 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده 34 مكرر>تبصره 2 ماده واحده >بند 10   مشاهده متن
34 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده 34 مكرر>تبصره 3 ماده واحده >بند 10   مشاهده متن
35 21 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده 34 مكرر>تبصره 4 ماده واحده >بند 10   مشاهده متن
36 21 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم ماده واحده >بند 11   مشاهده متن
37 21 ساختار الحاقي باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم>تبصره 1 ماده واحده >بند 11   مشاهده متن
38 21 ساختار الحاقي باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم>تبصره 2 ماده واحده >بند 11   مشاهده متن
39 21 ساختار الحاقي باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم>تبصره 3 ماده واحده >بند 11   مشاهده متن
40 21 ساختار الحاقي باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم>تبصره 4 ماده واحده >بند 11   مشاهده متن
41 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 142 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
42 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 143 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
43 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 143>تبصره 1 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
44 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 143>تبصره 2 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
45 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 144 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
46 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 144>تبصره 1 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
47 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 144>تبصره 2 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
48 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 145 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
49 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 145>بند الف ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
50 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 145>بند ب ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
51 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 145>بند ج ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
52 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 145>بند د ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
53 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 146 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
54 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 147 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
55 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
56 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 1 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
57 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 2 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
58 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
59 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 4 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
60 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 149 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
61 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 149>تبصره ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
62 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 150 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
63 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 151 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
64 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 152 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
65 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 153 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
66 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 154 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
67 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 155 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
68 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 156 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
69 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 156>تبصره 1 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
70 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 156>تبصره 2 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
71 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 156>تبصره 3 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
72 21 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 157 ماده واحده >بند 12   مشاهده متن
21 1565 22 قانون متمم قانون ثبت اسناد واملاك 1354/04/09 10060 1354/04/23 8899 1354/04/31 1354/05/16 0 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
22 3527 23 قانون الحاق يك تبصره بماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك 1355/11/03 58872 1355/11/18 9371 1355/12/05 1355/12/21 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 23 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار>تبصره 9 ماده واحده   مشاهده متن
23 3097 24 قانون الحاق يك تبصره به ماده 20قانون ثبت اسنادواملاك 1356/02/20 30196 1356/03/06 9461 1356/03/26 1356/04/11 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 24 ساختار الحاقي باب دوم>فصل دوم>ماده بيستم>تبصره ماده واحده   مشاهده متن
24 3389 25 قانون الحاق ماده 148 مكرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351 1357/08/22 21830 1357/09/23 9982 1358/03/12 1358/03/28 5 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 25 ساختار الحاقي مكرر باب هشتم>ماده 148 مكرر ماده واحده   مشاهده متن
2 25 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148 مكرر>بند الف ماده واحده   مشاهده متن
3 25 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148 مكرر>بند الف>تبصره ماده واحده   مشاهده متن
4 25 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148 مكرر>بند ب ماده واحده   مشاهده متن
5 25 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148 مكرر>بند ج ماده واحده   مشاهده متن
25 3899 26 لايحه قانوني تمديد مهلت هاي مقرر در مواد 146و 147و تبصره يك ماده 148 قانون ثبت 1358/08/01 59978 1358/08/14 10115 1358/08/22 1358/09/08 0 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
26 4427 27 قانون بودجه سال 1361 كل كشور 1360/12/26 1348 1361/01/22 10814 1361/01/26 1361/02/11 3 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 27 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم ماده واحده>تبصره 90>بند الف   مشاهده متن
2 27 منسوخه باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم>تبصره 2 ماده واحده>تبصره 90>بند الف   مشاهده متن
3 27 منسوخه باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم>تبصره 4 ماده واحده>تبصره 90>بند الف   مشاهده متن
27 310 28 قانون بودجه سال 1362 كل كشور 1361/12/26 23472 1362/02/18 11142 1362/03/09 1362/03/25 3 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 28 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم ماده واحده >قسمت >تبصره 90>بند ‌الف   مشاهده متن
2 28 منسوخه باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم>تبصره 2 ماده واحده >قسمت >تبصره 90>بند ‌الف   مشاهده متن
3 28 منسوخه باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم>تبصره 4 ماده واحده >قسمت >تبصره 90>بند ‌الف   مشاهده متن
28 4676 29 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن 1365/04/31 19056 1365/05/14 12076 1365/05/22 1365/06/07 13 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 29 اصلاحي باب هشتم>ماده 147 ماده 1   مشاهده متن
2 29 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 147>تبصره 1 ماده 1   مشاهده متن
3 29 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 147>تبصره 2 ماده 1   مشاهده متن
4 29 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 147>تبصره 3 ماده 1   مشاهده متن
5 29 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 147>تبصره 4 ماده 1   مشاهده متن
6 29 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 147>تبصره 5 ماده 1   مشاهده متن
7 29 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 147>تبصره 6 ماده 1   مشاهده متن
8 29 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 147>تبصره 7 ماده 1   مشاهده متن
9 29 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 147>تبصره 8 ماده 1   مشاهده متن
10 29 ساختار جايگزين باب هشتم>ماده 148 ماده 2   مشاهده متن
11 29 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 1 ماده 2   مشاهده متن
12 29 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 2 ماده 2   مشاهده متن
13 29 اصلاحي باب هشتم>ماده 154 ماده 4   مشاهده متن
29 2863 30 قانون تمديد مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحي ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 1366/10/22 128712/ق64 1366/11/12 12515 1366/11/18 1366/12/04 0 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
30 20778 31 آئيننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 مصوب 1365/9/18 مجلس شوراي اسلامي و‌ مبالغ قابل دريافت به مأخذ ريال بابت پرداخت حقوق دولتي مندرج در قوانين 1367/03/25 5096/ت267 1367/04/16 12656 1367/05/19 1367/06/04 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود مقرره Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 31 اصلاحي باب هفتم>ماده صد بيست و يكم ماده 1>بند ب   مشاهده متن
31 282 32 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 و الحاق موادي به آن 1370/06/21 44223 1370/07/13 13577 1370/07/28 1370/08/14 10 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 32 اصلاحي باب هشتم>ماده 147 ماده 1   مشاهده متن
2 32 اصلاحي باب هشتم>ماده 148 ماده 2   مشاهده متن
3 32 اصلاحي باب هشتم>ماده 148>تبصره 1 ماده 2   مشاهده متن
4 32 اصلاحي باب هشتم>ماده 148>تبصره 2 ماده 2   مشاهده متن
5 32 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3 ماده 2   مشاهده متن
6 32 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 4 ماده 2   مشاهده متن
7 32 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 5 ماده 2   مشاهده متن
8 32 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 6 ماده 2   مشاهده متن
9 32 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 7 ماده 2   مشاهده متن
10 32 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 8 ماده 2   مشاهده متن
32 585 33 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك 1376/05/26 15897 1376/06/10 15299 1376/06/17 1376/07/02 14 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 33 ساختار الحاقي ماده واحده>تبصره 16>بند ذ ماده 2   مشاهده متن
2 33 ساختار الحاقي ماده واحده>تبصره 16>بند ز ماده 2   مشاهده متن
3 33 اصلاحي باب هشتم>ماده 147 ماده 1   مشاهده متن
4 33 اصلاحي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3 ماده 2   مشاهده متن
5 33 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند الف ماده 2   مشاهده متن
6 33 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند ب ماده 2   مشاهده متن
7 33 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند ج ماده 2   مشاهده متن
8 33 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند د ماده 2   مشاهده متن
9 33 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند ه ماده 2   مشاهده متن
10 33 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند و ماده 2   مشاهده متن
11 33 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند ز ماده 2   مشاهده متن
12 33 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند ح ماده 2   مشاهده متن
13 33 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند ط ماده 2   مشاهده متن
14 33 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند ي ماده 2   مشاهده متن
33 2547 34 قانون اصلاح بند (‌هـ) تبصره (3) ماده (148) اصلاحي‌از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون‌ ثبت اسناد و املاك مصوب 1376 1381/03/19 14473 1381/04/13 16709 1381/04/22 1381/05/07 4 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 34 اصلاحي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند ه ماده واحده   مشاهده متن
2 34 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند ه>تبصره 1 ماده واحده   مشاهده متن
3 34 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند ه>تبصره 2 ماده واحده   مشاهده متن
4 34 ساختار الحاقي باب هشتم>ماده 148>تبصره 3>بند ه>تبصره 3 ماده واحده   مشاهده متن
34 10660 35 قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن 1386/11/29 203363 1386/12/26 18368 1386/12/28 1387/01/15 5 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 35 ساختار جايگزين باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهار ماده واحده   مشاهده متن
2 35 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم>تبصره 1 ماده واحده   مشاهده متن
3 35 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم>تبصره 2 ماده واحده   مشاهده متن
4 35 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم>تبصره 3 ماده واحده   مشاهده متن
5 35 منسوخه باب دوم>فصل سوم>ماده 34 مكرر ماده واحده   مشاهده متن
35 12167 36 قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/02/19 38794 1390/03/01 19290 1390/03/03 1390/03/01 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 36 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و نوزدهم ماده واحده>بند 59>جزء الف   مشاهده متن
36 49526 37 قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور 1393/11/12 155433 1393/12/19 20398 1393/12/23 1394/01/01 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 37 منسوخه باب هشتم>ماده 156 فصل چهارم>ماده 20   مشاهده متن
37 49532 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1394/02/01 21925 1394/02/27 20448 1394/02/30 1394/03/15 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 38 ساختار الحاقي باب دوم>فصل سوم>ماده سي و چهارم>تبصره 4 ماده 19>بند پ   مشاهده متن
38 4510 39 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1380/11/27 1384/08/15 52647 1384/09/12 17705 1384/09/14 1384/09/30 4 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 39 ساختار جايگزين باب هفتم>ماده صد و بيست و سوم ماده 10   مشاهده متن
2 39 ساختار الحاقي باب هفتم>ماده 123>تبصره 1 ماده 10   مشاهده متن
3 39 ساختار الحاقي باب هفتم>ماده 123>تبصره 2 ماده 10   مشاهده متن
4 39 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و بيست و چهارم ماده 10   مشاهده متن
39 21 40 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن 1373/12/28 20542 1374/01/23 14597 1374/01/29 1374/01/01 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 40 اصلاحي باب هفتم>ماده صد و سي و دوم ماده 1>بند ي>جزء 1   مشاهده متن
40 49751 41 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) 1395/12/14 1042 1396/01/16 20995 1396/01/21 1396/02/06 0 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
 
     

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]