right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
قوانین فرعی (اثرگذاردر تنقیح صریح) Print
قانون 48719: قانون بودجه سال 1395 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود


ردیف شماره مرتبه عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ شماره انتشار تاریخ انتشار تاریخ اجرا تعداد صریح تعداد ضمنی یادداشت قانون/مقرره
1 49690 2 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور 1395/06/03 72469 1395/06/15 20830 1395/06/20 1395/07/05 12 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 2 اصلاحي ماده واحده >تبصره 6>بند ج ماده واحده >بند ب   مشاهده متن
2 2 منسوخه ماده واحده >تبصره 14>بند ب ماده واحده >بند ب   مشاهده متن
3 2 منسوخه ماده واحده >تبصره 14>بند ح ماده واحده >بند ب   مشاهده متن
4 2 اصلاحي ماده واحده >تبصره 14>بند ط ماده واحده >بند ب   مشاهده متن
5 2 اصلاحي ماده واحده >تبصره 26 ماده واحده >بند ب   مشاهده متن
6 2 ساختار الحاقي ماده واحده >تبصره 35 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
7 2 ساختار الحاقي ماده واحده >تبصره 36 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
8 2 ساختار الحاقي ماده واحده >تبصره 37 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
9 2 ساختار الحاقي ماده واحده >تبصره 38 ماده واحده >بند الف   مشاهده متن
10 2 ساختار الحاقي پيوست >جدول 1 ماده واحده >بند ج   مشاهده متن
11 2 ساختار الحاقي پيوست >جدول 2 ماده واحده >بند ج   مشاهده متن
12 2 ساختار الحاقي پيوست >جدول 3 ماده واحده >بند ج   مشاهده متن
2 115238 3 تصويب نامه با موضوع: اعتبار پيش بيني شده در رديف شماره (85- 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مانع ترخيص كالاهايي كه طبق قانون معاف از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني هستند نمي باشد 1395/06/10 70694/ت53408هـ 1395/06/13 20827 1395/06/16 1395/07/01 0 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود مقرره Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
3 115246 4 تصويبنامه در خصوص تخصيص مبلغ 39 ميليارد ريال ازمحل اعتبارات بودجه سال 1395 كل كشور به منظور تملك اراضي مرزي در اختيار وزارت كشور 1395/06/14 73688/ت53447هـ 1395/06/17 ندارد 0000/00/00 1395/06/17 0 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود مقرره Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
4 115296 5 [نامه اصلاحي] اصلاح تصويبنامه در خصوص تخصيص مبلغ 39 ميليارد ريال ازمحل اعتبارات بودجه سال 1395 كل كشور به منظور تملك اراضي مرزي در اختيار وزارت كشور 1395/06/14 53447/85298 1395/07/14 ندارد 0000/00/00 1395/06/24 0 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود مقرره Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
5 115265 6 تصويب نامه در خصوص تغيير عنوان دستگاه اجرايي طرح احداث فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) 1395/06/24 76410/ت53489هـ 1395/06/25 20838 1395/06/31 1395/06/25 0 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود مقرره Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
6 49741 7 قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور 1395/09/24 134757 1395/10/30 20939 1395/11/06 1395/10/30 1 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
1 7 اصلاحي ماده واحده >تبصره 1>بند ه‍ ماده واحده   مشاهده متن
7 115651 8 تصويب نامه در خصوص انتقال بخشي از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان برنامه و بودجه كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور 1395/11/27 150018/ت54045هـ 1395/11/30 ندارد 0000/00/00 1395/11/30 0 0 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود مقرره Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره تاثير گذار مشاهده متن
 
     

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]