right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
 
قانون مقرره
required
  
شماره: required
   جستجو
  تاریخ تصویب:   
  
از  calendar required
  
تا  calendar required
 
     
 
مستند/مرتبط شده Print
قانون 49662 : قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفشمارهعنوانتاریخ تصویبشماره ابلاغتاریخ ابلاغبند و تبصرهتصویب کنندهتوضیحاتمستند/مرتبط
1 64914 آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن 1396/07/26 96232/ت53620هـ بخش دوم>ماده 18 هيات وزيران مستند
2 20634 آيين نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1396/05/08 58666/ت53636هـ بخش سوم>ماده 30 هيات وزيران مستند
3 115658 تصويب نامه در خصوص تعيين وزارت راه و شهرسازي به عنوان مسئول اجراي ماده (41) قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب 1395- 1395/11/27 150893/ت53435هـ بخش پنجم>ماده 41 هيات وزيران مرتبط
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]