right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
 
قانون مقرره
required
  
شماره: required
   جستجو
  تاریخ تصویب:   
  
از  calendar required
  
تا  calendar required
 
     
 
مستند/مرتبط شده Print
قانون 49662 : قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفشمارهعنوانتاریخ تصویبشماره ابلاغتاریخ ابلاغبند و تبصرهتصویب کنندهتوضیحاتمستند/مرتبط
1 20634 آيين نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1396/05/08 58666/ت53636هـ بخش سوم>ماده 30 هيات وزيران مستند
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]