right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
 
قانون مقرره
required
  
شماره: required
   جستجو
  تاریخ تصویب:   
  
از  calendar required
  
تا  calendar required
 
     
 
مستند/مرتبط شده Print
قانون 49662 : قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفشمارهعنوانتاریخ تصویبشماره ابلاغتاریخ ابلاغبند و تبصرهتصویب کنندهتوضیحاتمستند/مرتبط
1 116683 آيين نامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه موضوع ماده (12) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1397/03/20 35522/ت53944هـ بخش دوم>ماده 12 هيات وزيران مستند
2 116565 اساسنامه صندوق تأمين خسارت هاي بدني 1397/02/16 18028/ت54309هـ بخش سوم>ماده 28 هيات وزيران مستند
3 116644 آيين نامه اجرايي ماده (5) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1397/02/16 17991/ت53988هـ بخش نخست>ماده 5 هيات وزيران مستند
4 64914 آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن 1396/07/26 96232/ت53620هـ بخش دوم>ماده 18 هيات وزيران مستند
5 114112 مصوبه شواي عالي بيمه در خصوص دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره هاي 3 و 4 ماده (8) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1396/05/29 96/100/71997 بخش دوم>ماده 8 شوراي عالي بيمه مرتبط
6 20634 آيين نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1396/05/08 58666/ت53636هـ بخش سوم>ماده 30 هيات وزيران مرتبط
7 20634 آيين نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1396/05/08 58666/ت53636هـ بخش سوم>ماده 30 هيات وزيران مستند
8 116091 آيين نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث 1396/04/04 39833/ت53945هـ بخش پنجم>ماده 42 هيات وزيران مستند
9 116091 آيين نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث 1396/04/04 39833/ت53945هـ بخش پنجم>ماده 42 هيات وزيران مرتبط
10 115658 تصويب نامه در خصوص تعيين وزارت راه و شهرسازي به عنوان مسئول اجراي ماده (41) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب 1395 – 1395/11/27 150893/ت53435هـ بخش پنجم>ماده 41 هيات وزيران مرتبط
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]