right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
Print
مستند/مرتبط زده
قانون 640 : قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست
رديفشماره قانون/مقررهعنوانبند و تبصرهتصويب کنندهتاریخ تصويبملاحظاتمستند/مرتبط
 
     

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |