right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
Print
مستند/مرتبط زده
مقرره 116057 : تصويب نامه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي درخصوص افزايش دوران مشاركت مدني (استفاده)، تنفس و بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت پليمر صنعت فرس يزد
رديفشماره قانون/مقررهعنوانبند و تبصرهتصويب کنندهتاریخ تصويبملاحظاتمستند/مرتبط
1 49752 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ماده 17 عادي 1395/11/10 مستند
 
     

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |