right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
Print
مستند/مرتبط زده
قانون 49659 : قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور
رديفشماره قانون/مقررهعنوانبند و تبصرهتصويب کنندهتاریخ تصويبملاحظاتمستند/مرتبط
1 11570 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و سوم اساسي 1358/09/12 مرتبط
 
     

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |