right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
قوانین اصلی (اثرپذیر) Print
قانون 49829 : قانون بودجه سال 1398 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود


ردیف شماره عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ شماره انتشار تاریخ انتشار تاریخ اجرا قانون/مقرره
1 49793 قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1396/12/20 168945 1396/12/27 21273 1396/12/28 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 7 تنفيذ ماده واحده >تبصره 19>بند 3 ماده واحده >تبصره 19>بند 2 مشاهده متن
2 7 تنفيذ ماده واحده >تبصره 19>بند 4 ماده واحده >تبصره 19>بند 2 مشاهده متن
3 7 تنفيذ ماده واحده >تبصره 19>بند 5 ماده واحده >تبصره 19>بند 2 مشاهده متن
4 7 تنفيذ ماده واحده >تبصره 19>بند 6 ماده واحده >تبصره 19>بند 2 مشاهده متن
5 7 تنفيذ ماده واحده >تبصره 19>بند 8 ماده واحده >تبصره 19>بند 2 مشاهده متن
6 7 تنفيذ ماده واحده >تبصره 19>بند 9 ماده واحده >تبصره 19>بند 2 مشاهده متن
7 7 تنفيذ ماده واحده >تبصره 19>بند 10 ماده واحده >تبصره 19>بند 2 مشاهده متن
8 7 تنفيذ ماده واحده >تبصره 19>بند 11 ماده واحده >تبصره 19>بند 2 مشاهده متن
9 7 تنفيذ ماده واحده >تبصره 19>بند 12 ماده واحده >تبصره 19>بند 2 مشاهده متن
2 48719 قانون بودجه سال 1395 كل كشور 1395/02/27 24229 1395/02/30 20742 1395/03/04 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 11 تنفيذ ماده واحده >تبصره 35 ماده واحده >تبصره 16>بند ل مشاهده متن
2 11 تنفيذ ماده واحده >تبصره 35 ماده واحده >تبصره 16>بند ل مشاهده متن
3 49752 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1395/11/10 1054 1396/01/16 20994 1396/01/20 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 6 اصلاحي ماده 32>بند پ>جزء 1 ماده واحده >تبصره 6>بند ه‍>جزء 1 مشاهده متن
4 10698 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387/02/17 39754 1387/04/01 18441 1387/04/03 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 20 تمديد ماده واحده >تبصره 8>بند د
5 49690 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور 1395/06/03 72469 1395/06/15 20830 1395/06/20 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
6 49529 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 1393/12/04 156822 1393/12/23 20401 1393/12/26 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 11 اصلاحي ماده 52>بند ب>تبصره 2 ماده واحده >تبصره 18>بند الف>جزء 6 مشاهده متن
7 49751 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) 1395/12/14 1042 1396/01/16 20995 1396/01/21 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
8 49532 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1394/02/01 21925 1394/02/27 20448 1394/02/30 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
9 81 قانون مالياتهاي مستقيم 1366/12/03 12090/ق 1 1367/02/03 12583 1367/02/21 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 57 اصلاحي باب سوم>فصل چهارم>ماده 100>تبصره 8 ماده واحده >تبصره 8>بند هـ مشاهده متن
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

آيا ميخواهيد سطرهاي انتخاب شده را حذف کنيد؟
 
   
 
 [ x ]