right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
قوانین اصلی (اثرپذیر) Print
قانون 49818 : قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود


ردیف شماره عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ شماره انتشار تاریخ انتشار تاریخ اجرا قانون/مقرره
1 11542 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1388/07/15 152765 1388/08/13 18843 1388/08/16 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 11 ساختار الحاقي ماده الحاقي ماده واحده مشاهده متن
2 11 ساختار الحاقي ماده الحاقي>بند 1 ماده واحده مشاهده متن
3 11 ساختار الحاقي ماده الحاقي>بند 2 ماده واحده مشاهده متن
4 11 ساختار الحاقي ماده الحاقي>بند 3 ماده واحده مشاهده متن
5 11 ساختار الحاقي ماده الحاقي>بند 4 ماده واحده مشاهده متن
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

آيا ميخواهيد سطرهاي انتخاب شده را حذف کنيد؟
 
   
 
 [ x ]