right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
قوانین اصلی (اثرپذیر) Print
قانون 49751 : قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود


ردیف شماره عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ شماره انتشار تاریخ انتشار تاریخ اجرا قانون/مقرره
1 49560 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394/09/16 142366 1394/11/01 20652 1394/11/07 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
2 9234 قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 1389/09/28 242207 1389/11/11 19204 1389/11/14 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
3 348 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي 1366/09/17 126022/ق59 1366/10/21 12503 1366/11/04 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
4 2560 قانون استفساريه ماده (103) قانون تنظيم بخشي از‌ مقررات مالي دولت مصوب 1380 و بند (ح) ماده (71) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران 1381/05/02 9‏4‏4‏4‏2‏ 1381/05/30 16750 1381/06/09 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 6 تمديد بخش 20>ماده 122
5 48882 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران 1386/04/03 80389 1391/12/28 19821 1391/12/28 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 5 ساختار الحاقي فصل دوم>ماده مكرر 3>تبصره الحاقي بخش 16>ماده 89>بند ب مشاهده متن
2 5 اصلاحي فصل سوم>ماده 18 بخش 16>ماده 87>بند ت مشاهده متن
3 5 اصلاحي فصل چهارم>ماده 21 بخش 16>ماده 87>بند ذ مشاهده متن
4 5 ساختار الحاقي فصل چهارم>ماده 21>تبصره 1 الحاقي بخش 16>ماده 87>بند ذ مشاهده متن
5 5 ساختار الحاقي فصل چهارم>ماده 21>تبصره 2 الحاقي بخش 16>ماده 87>بند ذ مشاهده متن
6 5 اصلاحي فصل چهارم>ماده 26 بخش 16>ماده 87>بند د مشاهده متن
7 5 ساختار الحاقي فصل چهارم>ماده 26>تبصره 1 بخش 16>ماده 87>بند د مشاهده متن
8 5 ساختار الحاقي فصل چهارم>ماده 26>تبصره 2 بخش 16>ماده 87>بند د مشاهده متن
9 5 اصلاحي فصل پنجم>ماده 31>بند الف بخش 16>ماده 88>بند ج مشاهده متن
10 5 اصلاحي فصل ششم>ماده 37 بخش 16>ماده 88>بند ر مشاهده متن
11 5 اصلاحي فصل ششم>ماده 51 بخش 16>ماده 88>بند پ مشاهده متن
12 5 اصلاحي فصل ششم>ماده 56 بخش 16>ماده 88>بند ذ مشاهده متن
13 5 ساختار الحاقي مكرر فصل ششم>ماده 59 مکرر بخش 16>ماده 88>بند چ مشاهده متن
14 5 اصلاحي فصل ششم>ماده 60 بخش 16>ماده 88>بند ژ مشاهده متن
6 178 قانون پولي و بانكي كشور 1351/04/18 9226 1351/05/17 8028 1351/05/24 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 22 اصلاحي قسمت دوم>فصل سوم>بخش دوم>ماده 18>بند ب بخش 3>ماده 15 مشاهده متن
2 22 اصلاحي قسمت دوم>فصل سوم>بخش دوم>ماده 18>بند ب>تبصره 1 بخش 3>ماده 15>تبصره 1 مشاهده متن
3 22 اصلاحي قسمت دوم>فصل سوم>بخش دوم>ماده 18>بند ب>تبصره 2 بخش 3>ماده 15>تبصره 2 مشاهده متن
7 10698 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387/02/17 39754 1387/04/01 18441 1387/04/03 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
8 1162 قانون حفاظت در برابر اشعه 1368/01/20 8‏9‏9‏4‏1‏/‏ق‏ ‏ه 1368/02/18 12879 1368/02/26 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
9 1476 قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تأمين اجتماعي 1361/03/30 9294 1361/04/16 10893 1361/04/29 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
10 110 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه 1373/06/23 9520 1373/06/29 14433 1373/07/02 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
11 124 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1369/08/20 122228 1369/10/02 13358 1369/10/17 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 6 موقوف الاجراء ماده 45>بند 4>جزء ب بخش 19>ماده 118>تبصره 1 مشاهده متن
12 11454 قانون اصلاح ماده (20) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1388/02/01 31193 1388/02/22 18699 1388/02/26 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 2 تمديد بخش 20>ماده 124
13 10235 قانون مديريت خدمات كشوري 1386/07/08 136737 1386/08/23 18271 1386/08/29 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
14 3414 قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي 1383/10/22 67670 1383/11/19 17469 1383/11/24 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
15 1040 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور 1372/04/27 7189 1372/05/10 14100 1372/05/16 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
16 12181 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31 71225 1390/04/07 19318 1390/04/08 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
17 49752 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1395/11/10 1054 1396/01/16 20994 1396/01/20 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
18 49662 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1395/02/20 28155 1395/03/09 20750 1395/03/13 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
19 48565 قانون امور گمركي 1390/08/22 180531 1390/09/22 19453 1390/09/24 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 6 اصلاحي بخش سيزدهم>ماده 163 بخش 15>ماده 77>بند ت مشاهده متن
20 3066 قانون‌ الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (88) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت 1383/09/10 8‏2‏2‏6‏5‏ 1383/10/09 17437 1383/10/14 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 2 تمديد بخش 20>ماده 122
21 2607 قانون استفساريه چگونگي واريز مبالغ حاصل از فروش خدمات‌ آموزشي و پرورشي به حسابهاي مربوطه توسط سازمان‌ پژوهش و برنامه ‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش 1381/10/15 55808 1381/11/10 16883 1381/11/19 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 2 تنفيذ بخش 20>ماده 122
22 2175 قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1369 1379/02/18 6599 1379/02/28 16090 1379/03/03 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
23 49786 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380/11/27 7‏0‏9‏7‏5‏ 1380/12/19 16628 1381/01/14 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 26 تمديد بخش 20>ماده 122
24 11570 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12 1358/10/11 10170 1358/11/01 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
25 1126 قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام 1371/02/22 9067 1371/03/06 13757 1371/03/16 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
26 11582 قانون محاسبات عمومي كشور 1366/06/01 80070/ق23 1366/06/21 12400 1366/06/31 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
27 11698 قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده هاي فني و حرفه اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجائي 1389/02/19 19962 1389/03/23 19023 1389/04/02 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
28 920 قانون معادن 1377/03/23 25299 1377/04/29 15558 1377/05/08 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
29 48889 قانون مجازات اسلامي 1392/02/01 36094 1392/03/04 19873 1392/03/06 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
30 378 قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي 1368/06/21 82122/ق28 1368/07/04 12987 1368/07/11 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
31 10691 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 1387/02/25 35337 1387/03/19 18430 1387/03/21 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 8 اصلاحي ماده 8 بخش 16>ماده 89>بند ث مشاهده متن
2 8 اصلاحي ماده 18 بخش 11>ماده 59>بند ت>تبصره مشاهده متن
32 2918 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 1383/02/21 13545 1383/03/23 17270 1383/03/27 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
33 314 قانون ثبت اسناد و املاك 1310/12/26 8 1311/01/06 975 1311/01/07 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
34 4480 قانون اصلاح ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1384/07/26 48616 1384/08/25 17693 1384/08/29 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 2 تمديد بخش 20>ماده 122
35 116 قانون خدمت وظيفه عمومي 1363/07/29 63604 1363/08/16 11569 1363/08/22 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 17 ساختار الحاقي فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 7 بخش 16>ماده 88>بند د مشاهده متن
2 17 ساختار الحاقي فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 7>تبصره 1 بخش 16>ماده 88>بند د مشاهده متن
36 49529 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 1393/12/04 156822 1393/12/23 20401 1393/12/26 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
37 2451 قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها 1380/09/07 43025 1380/09/28 16555 1380/10/05 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
38 81 قانون مالياتهاي مستقيم 1366/12/03 12090/ق 1 1367/02/03 12583 1367/02/21 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
39 11579 قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات 1389/08/05 195602 1389/09/16 19159 1389/09/17 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
40 476 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1369/04/27 44982 1369/05/18 13239 1369/05/27 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
41 11594 قانون هدفمند كردن يارانه ها 1388/10/15 211093 1388/11/04 18908 1388/11/06 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
42 48994 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392/10/03 173510 1392/11/19 20081 1392/11/21 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 4 موقوف الاجراء فصل دهم>ماده 77>تبصره بخش 19>ماده 118>تبصره 1 مشاهده متن
43 12122 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 1389/12/08 8861 1390/01/24 19258 1390/01/27 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 3 موقوف الاجراء ماده 23>بند ب بخش 19>ماده 118>تبصره 1 مشاهده متن
2 3 موقوف الاجراء ماده 23>بند د بخش 19>ماده 118>تبصره 1 مشاهده متن
44 11493 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27 77646 1388/04/24 18752 1388/04/30 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 2 تمديد بخش 20>ماده 124
45 11435 قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- 1387/12/14 5926 1388/01/23 18675 1388/01/29 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 2 تمديد بخش 20>ماده 122
46 10856 قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1387/04/16 66985 1387/05/12 18476 1387/05/15 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 2 تمديد بخش 20>ماده 122
47 2937 قانون استفساريه ماده (88) قانون تنظيم بخشي از ‌مقررات مالي دولت مصوب 1380 1383/04/23 6‏1‏5‏3‏2‏ 1383/05/13 17315 1383/05/19 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 2 تمديد بخش 20>ماده 122
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

آيا ميخواهيد سطرهاي انتخاب شده را حذف کنيد؟
 
   
 
 [ x ]