right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
قوانین اصلی (اثرپذیر) Print
قانون 49750 : قانون بودجه سال 1396 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود


ردیف شماره عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ شماره انتشار تاریخ انتشار تاریخ اجرا قانون/مقرره
1 49530 قانون بودجه سال 1394 كل كشور 1393/12/24 160570 1393/12/27 20403 1393/12/28 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 7 تنفيذ بخش هشتم ماده واحده>تبصره 21>بند و مشاهده متن
2 11768 قانون الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 1389/07/06 171418 1389/08/11 19131 1389/08/12 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
3 49744 قانون اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري 1395/11/24 158976 1395/12/15 20974 1395/12/18 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
4 11595 قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمه هاي درماني 1388/12/05 245286 1388/12/23 18946 1388/12/25 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
5 81 قانون مالياتهاي مستقيم 1366/12/03 12090/ق 1 1367/02/03 12583 1367/02/21 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
6 205 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي 1373/04/19 6509 1373/05/09 14395 1373/05/19 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 12 ساختار الحاقي ماده واحده>بند 22 ماده واحده>تبصره 12>بند و مشاهده متن
2 12 ساختار الحاقي ماده واحده>بند 23 ماده واحده>تبصره 12>بند و مشاهده متن
7 49752 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1395/11/10 1054 1396/01/16 20994 1396/01/20 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
8 10698 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387/02/17 39754 1387/04/01 18441 1387/04/03 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 15 تنفيذ ماده 39>بند ب ماده واحده>تبصره 6>بند و>جزء 2 مشاهده متن
2 15 تمديد ماده واحده>تبصره 6>بند ب
9 10235 قانون مديريت خدمات كشوري 1386/07/08 136737 1386/08/23 18271 1386/08/29 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 37 تمديد ماده واحده>تبصره 20>بند د
10 48719 قانون بودجه سال 1395 كل كشور 1395/02/27 24229 1395/02/30 20742 1395/03/04 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 10 تنفيذ ماده واحده >تبصره 35 ماده واحده>تبصره 16>بند و مشاهده متن
11 49751 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) 1395/12/14 1042 1396/01/16 20995 1396/01/21 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
12 49690 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور 1395/06/03 72469 1395/06/15 20830 1395/06/20 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
13 12254 قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري 1390/09/02 175209 1390/09/12 19445 1390/09/13 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
14 48732 قانون تفسير بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري 1390/11/18 245590 1390/12/16 19522 1390/12/20 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
15 10600 نامه اصلاحي ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري 1386/07/08 149270 1386/09/25 18329 1386/11/09 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
16 49639 قانون حمايت از صنعت برق كشور 1394/08/10 120002 1394/09/12 20612 1394/09/17 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
17 49529 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 1393/12/04 156822 1393/12/23 20401 1393/12/26 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 5 اصلاحي ماده 52>بند ب>تبصره 2 ماده واحده>تبصره 4>بند د مشاهده متن
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

آيا ميخواهيد سطرهاي انتخاب شده را حذف کنيد؟
 
   
 
 [ x ]