right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
قوانین اصلی (اثرپذیر) Print
قانون 49732 : قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود


ردیف شماره عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ شماره انتشار تاریخ انتشار تاریخ اجرا قانون/مقرره
1 2172 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1379/01/20 6268 1379/02/21 16086 1379/02/29 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 14 اصلاحي باب اول>فصل اول>مبحث دوم>قسمت دوم>فقره ب>ماده 29 ماده 3 مشاهده متن
2 14 اصلاحي باب اول>فصل اول>مبحث دوم>قسمت دوم>فقره ب>ماده 29>تبصره 1 ماده 3 مشاهده متن
3 14 ساختار الحاقي باب اول>فصل اول>مبحث دوم>قسمت دوم>فقره ب>ماده 29>تبصره 1 ماده 3 مشاهده متن
4 14 اصلاحي باب اول>فصل اول>مبحث دوم>قسمت دوم>فقره ب>شماره 5>ماده 46 ماده 1 مشاهده متن
5 14 ساختار الحاقي باب اول>فصل اول>مبحث دوم>قسمت دوم>فقره ب>شماره 5>ماده 46>تبصره 1 ماده 1 مشاهده متن
6 14 ساختار الحاقي باب اول>فصل اول>مبحث دوم>قسمت دوم>فقره ب>شماره 5>ماده 46>تبصره 2 ماده 1 مشاهده متن
7 14 اصلاحي باب اول>فصل اول>مبحث دوم>قسمت دوم>فقره ب>شماره 5>ماده 47 ماده 2 مشاهده متن
8 14 اصلاحي باب 1>فصل 1>مبحث 2>قسمت 2>فقره 2>شماره 5>ماده 2>تبصره 1 ماده 2 مشاهده متن
9 14 اصلاحي باب 1>فصل 1>مبحث 2>قسمت 2>فقره 2>شماره 5>ماده 2>تبصره 3 ماده 2 مشاهده متن
10 14 ساختار الحاقي باب اول>فصل اول>مبحث دوم>قسمت دوم>فقره ب>شماره 5>ماده 47>تبصره 4 ماده 2 مشاهده متن
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

آيا ميخواهيد سطرهاي انتخاب شده را حذف کنيد؟
 
   
 
 [ x ]