right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
قوانین اصلی (اثرپذیر) Print
قانون 49668 : قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود


ردیف شماره عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ شماره انتشار تاریخ انتشار تاریخ اجرا قانون/مقرره
1 122 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1375/03/01 3673 1375/04/11 14957 1375/04/21 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 15 ساختار جايگزين فصل اول>ماده 7 ماده 1 مشاهده متن
2 15 ساختار الحاقي فصل اول>ماده 7>بند الف ماده 1 مشاهده متن
3 15 ساختار الحاقي فصل اول>ماده 7>بند ب ماده 1 مشاهده متن
4 15 ساختار الحاقي فصل اول>ماده 7>بند ج ماده 1 مشاهده متن
5 15 ساختار الحاقي فصل اول>ماده 7>بند د ماده 1 مشاهده متن
6 15 ساختار الحاقي فصل اول>ماده 7>بند هـ ماده 1 مشاهده متن
7 15 ساختار الحاقي فصل اول>ماده 7>بند و ماده 1 مشاهده متن
8 15 ساختار الحاقي فصل اول>ماده 7>بند ز ماده 1 مشاهده متن
9 15 ساختار الحاقي فصل اول>ماده 7>تبصره ماده 1 مشاهده متن
10 15 اصلاحي فصل >بخش ب>ماده 28 ماده 3 مشاهده متن
11 15 اصلاحي فصل چهارم>ماده 80 ماده 2 مشاهده متن
12 15 ساختار الحاقي فصل چهارم>ماده 80>تبصره 4 ماده 2 مشاهده متن
13 15 ساختار الحاقي فصل چهارم>ماده 80>تبصره 5 ماده 2 مشاهده متن
14 15 ساختار الحاقي فصل چهارم>ماده 80>تبصره 6 ماده 2 مشاهده متن
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

آيا ميخواهيد سطرهاي انتخاب شده را حذف کنيد؟
 
   
 
 [ x ]