right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
قوانین اصلی (اثرپذیر) Print
قانون 49664 : قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود


ردیف شماره عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ شماره انتشار تاریخ انتشار تاریخ اجرا قانون/مقرره
1 11595 قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمه هاي درماني 1388/12/05 245286 1388/12/23 18946 1388/12/25 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
2 10600 نامه اصلاحي ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري 1386/07/08 149270 1386/09/25 18329 1386/11/09 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
3 12254 قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري 1390/09/02 175209 1390/09/12 19445 1390/09/13 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
4 10235 قانون مديريت خدمات كشوري 1386/07/08 136737 1386/08/23 18271 1386/08/29 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
1 17 تمديد ماده واحده
5 11768 قانون الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 1389/07/06 171418 1389/08/11 19131 1389/08/12 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
6 48732 قانون تفسير بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري 1390/11/18 245590 1390/12/16 19522 1390/12/20 قانون Press2Open
ردیف مرتبه وضعیت ماده و تبصره ماده و تبصره اثر پذیر مشاهده متن
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

آيا ميخواهيد سطرهاي انتخاب شده را حذف کنيد؟
 
   
 
 [ x ]