right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره: از تاریخ: calendar تا تاریخ: calendar جستجو
تک تک دسته بندی شده

     
 
مراحل تنظیم     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود Print
قانون49659 : قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
ردیف عملیات تاریخ ساعت نام کاربر شرح
1 اطلاعات پايه قانون 1395/03/08 12:35 زهرا قهرماني ثبت-ثبت قانون
2 دستگاه مجري 1395/03/08 12:36 زهرا قهرماني ثبت
3 گيرندگان رونوشت 1395/03/08 12:39 زهرا قهرماني ثبت
4 دريافت تصوير 1395/03/08 12:41 زهرا قهرماني ثبت-تصویر تصویب
5 دريافت تصوير 1395/03/08 12:42 زهرا قهرماني ثبت-تصویر ابلاغ
6 دريافت تصوير 1395/03/08 12:42 زهرا قهرماني ثبت-تصویر ابلاغ
7 دريافت تصوير 1395/03/08 12:42 زهرا قهرماني ثبت-تصویر ابلاغ
8 دريافت متن 1395/03/10 10:06 فاطمه فلاحپور ثبت-متن تصویب
9 دريافت متن 1395/03/10 10:07 فاطمه فلاحپور ثبت-متن ابلاغ
10 دريافت متن 1395/03/10 10:08 فاطمه فلاحپور ثبت-متن تصویب
  12345678  
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]