مقرره 15465 : تكليف كليه وزارتخانه ها به نيمه افراشته درآوردن پرچم كشور در هفته عزاي عمومي از تاريخ 1369/3/11 بمناسبت اولين سالگرد رحلت حضرت امام خميني
Print

تكليف كليه وزارتخانه ها به نيمه افراشته درآوردن پرچم كشور در هفته عزاي عمومي از تاريخ ۱۳۶۹/۳/۱۱ بمناسبت اولين سالگرد رحلت حضرت امام خميني

پيرو اطلاعيه مورخ ۸ / ۳ / ۶۹ مبني بر اعلام يك هفته عزاي عمومي از تاريخ ۱۱/ ۳ / ۶۹ بمناسبت اولين سالگرد رحلت حضرت امام خميني قدس سره مقتضي است بهمين مناسبت پرچم كشور در هفته مذكور بحالت نيم افراشته در آيد.

حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور