مقرره 13210 : آئين نامه واگذاري زمين به موسسان مدارس غيرانتفاعي
Print

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۴/۲۳ بنا به پيشنهاد شماره ۸۸۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۴/۱۶ وزارت آموزش و پرورش و نظريه وزارت مسكن و شهرسازي و با توجه به مفاد تبصره ( ۱ ) ماده ( ۷ ) و ماده (۲۰) قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب ۱۳۶۷ و ماده ( ۱۷ ) قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶آئيننامه واگذاري زمين به مؤسسان مدارس غيرانتفاعي را به شرح زير تصويب نمود:

آئيننامه واگذاري زمين به مؤسسان مدارس غيرانتفاعي

ماده ۱ - سازمان زمين شهري موظف است زمينهايي را كه كاربري آموزشي دارند به قيمت منطقه اي به دارندگان مجوز تأسيس مدارس غيرانتفاعي براساس فهرستي كه از طرف وزارت آموزش و پرورش اعلام مي شود، واگذار نمايد. هزينه آماده سازي زمين يكجا و مابقي قيمت زمين طي اقساط هفت ساله دريافت خواهد شد.
وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان زمين شهري ) پس از ارائه گواهي پايان كار ساختمان و پرداخت كليه اقساط بهاي اراضي ، نسبت به انتقال قطعي زمين به مؤسس يا مؤسسان اقدام خواهد كرد.

تبصره ۱ - در موقع تنظيم قرارداد واگذاري زمين همچنين در زمان صدور سند مالكيت بايد در سند مربوط قيد گردد، مؤسس يا مؤسسان مدارس غيرانتفاعي حق واگذاري و انتقال مالكيت را براي كاربريهاي غير آموزشي و فعاليتهاي غيرمربوط به آموزش و پرورش ، ندارند.

تبصره ۲ - بانكها موظفند قرارداد واگذاري اراضي موضوع اين ماده را به عنوان وثيقه جهت پرداخت وام احداث ساختمان واحدهاي آموزشي غيرانتفاعي به مؤسس يا مؤسسان ، قبول نمايند.
دريافت كنندگان وام تا باز پرداخت كامل وام موظف به رعايت ضوابط بانكي خواهند بود.

ماده ۲ - وزارت آموزش و پرورش مي تواند دارندگان مجوز تأسيس مدارس غيرانتفاعي را به سازمان اوقاف و دستگاههاي واگذار كننده زمين معرفي نمايد. اين سازمانها با رعايت غبطه وقف و ضوابط مربوط نسبت به واگذاري زمين به صورت اجازه يا فروش قطعي به دارندگان اين گونه مجوزها، اقدام مي نمايند. مستأجر يا خريدار مي تواند پس از احداث بنا و با ارائه گواهي پايان كار ساختمان ، با رعايت ماده ( ۱۰۴ ) مكرر آئيننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۲۴/۷/۲۵ سند مالكيت اعياني را از اداره ثبت اسناد و املاك دريافت دارد.

تبصره - در خصوص مواد فوق، رعايت تناسب زمين مورد تقاضا با طرح همچنين حفظ و استمرار كاربري آن ضروري مي باشد و در متن قرارداد و اسناد اجاره و سند انتقال و نهايتاً در موقع صدور سند مالكيت تصريح خواهد شد كه دريافت كننده زمين حق تغيير نوع استفاده از زمين (كاربري ) را ندارد.

ماده ۳ - وزارت مسكن و شهرسازي به آن دسته از مالكين زمين هاي غير موات شهري كه اراضي آنها طبق ضوابط طرح جامع و تفصيلي كاربري آموزشي دارد، اجازه نقل و انتقال خواهد داد مشروط به اينكه خريداران اراضي مزبور داراي مجوز تأسيس مدارس غيرانتفاعي باشند.

ماده ۴ - دارندگان مجوز تأسيس مدارس غيرانتفاعي كه در اجراي مواد قبلي اين آئيننامه زمين هاي با كاربري آموزشي را در اختيار مي گيرند موظف مي باشند ضمن اجراي طرح آموزشي مورد نظر، ظرف مدت معيني كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين مي شود نسبت به راه اندازي واحد آموزشي مربوط اقدام نمايند و برابر تعهداتي كه به وزاررت آموزش و پرورش سپرده اند در حفظ هويت و رسالت آموزشي مربوط كمال توجه و اهتمام را معمول دارند.
بديهي است در صورت تخلف از شرايط مزبور مجوزهاي حاصله لغو و سند اجاره يا قرارداد واگذاري فسخ مي گردد و چنانچه در زمين مرربوط تأسيساتي احداث شده باشد اعياني با نظر كارشناس رسمي دادگستري تقويم و بهاي حاصله به صندوق دادگستري توديع مي شود و سپس عرصه و اعيان مزبور در اختيار ساير واجدين شرايط تأسيس مدارس غيرانتفاعي قرار خواهد گرفت .
ضمناً اين موضوع در سند اجاره يا قرارداد واگذاري و نيز سند مالكيت قيد مي شود تا سازمان زمين شهري و ساير واگذاركنندگان حسب مورد به وكالت از طرف مستأجر يا خريدار حق فسخ سند را داشته باشند.

ماده ۵ - طرح و نقشه ساختماني احداث مدارس غيرانتفاعي بايد قبلا به تأييد سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس برسد.

ماده ۶ - كليه سازمانهاي دولتي و همچنين شهرداريهاي سراسر كشور و مؤسسات اعتباري اعطاء كننده تسهيلات در اجراي مواد اين آئيننامه مكلف به همكاري با وزارت آموزش و پرورش مي باشند.

- اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره ۱۴۰۱۱۸/ ت ۹۶۵ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۷ مي گردد.

حسن حبيبي - معاون اول رئيس جمهور