right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 2652 :سياستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • سياستهاى بهبود وضع گ...
   • عنوان
   • متن
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=919030&lawId=85911&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • امضاء

 

  12  
     
 

سياستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران
(مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 
     
     
 

شوراى عالى انقلاب فرهنگى در جلسه ۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ به پيشنهاد شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان، سياستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران را به اين شرح تصويب كرد:

 
     
     
 

مقدمه:
به اعتقاد جامعه شناسان فراغت تجربه‏اى است كه فرد هنگام رهايى از اشتغالات و الزامات كار روزانه بر اساس تمايلات و رهيافتهاى شخصى و مشاركت داوطلبانه متناسب با نياز و ذوق خود انتخاب مى‏كند تا جسم، فكر و شخصيت او رشد و پرورش يابد. سياست فرهنگى نظام اسلامى نيز درخصوص اوقات فراغت بر مبناى زمينه‏سازى جهت گذران مطلوب، مفيد و سازنده آن و هدايت فكرى و عملى و بارور سازى اوقات زندگى است. لذا فراغت در نظام ارزشى اسلام جنبه فرهنگى و دينى داشته و از صورت تفريح و سرگرمى صرف خارج است. زمان فراغت، زمان رشد و شكوفايى استعدادها، تقويت روحيه، مشاركت فعال فرهنگى و اجتماعى و زمان خودسازى در عين كسب نشاط پايدار، شادابى، طراوت و كارايى و رفع خستگى فكرى و روانى در زندگى فردى و جمعى است. لذا ضرورى است تا جوامع آگاه با اجراى سياستهاى مناسب و سنجيده اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، ايجاد تسهيلات و خدمات، فراهم كردن فضاها و محيط هاى مناسب فرهنگى و ورزشى، اتخاذ روشهاى تشويق‏آميز و...، از هدر رفتن اوقات فراغت جلوگيرى كرده و به بارورى آن كمك نمايند.

 
     
     
 

اهداف:
۱ـ ايجاد هماهنگى ميان كليه دستگاههاى سياستگذارى، برنامه‏ريزى، اجرايى و نظارتى بمنظور استفاده بهينه از توان و امكانات موجود و تبادل تجربيات، اطلاعات و منابع درخصوص اوقات فراغت زنان و دختران.
۲ـ مهارت بخشى و ارتقاء سطح آگاهى، خردمندى و توانمنديهاى فردى، خانوادگى و اجتماعى زنان و دختران در راستاى ايفاى نقش اساسى آنان در عرصه‏هاى مختلف.
۳ـ جهت دهى به برنامه‏ها و فعاليتهاى مختلف گذران اوقات فراغت زنان و دختران در راستاى تأمين سلامت جسمى و بهداشت روانى، كاهش اضطراب و خستگى، كسب نشاط و شادى، شناسايى و رشد استعدادها، تقويت تمايلات دينى و اخلاقى و هويت دينى و ملى زنان.
۴ـ توسعه، تجهيز و گسترش امكانات مراكز فرهنگى و ورزشى براى گذران اوقات فراغت بانوان با اولويت به مناطق محروم.

 
     
     
 

مؤلفه ۱ . برنامه و فعاليت

 
     
     
 

راهبرد ۱ . ضرورت جهت دهى به برنامه‏ها و فعاليتهاى فرهنگى
سياستهاى اجرايى:
- توجه به تنظيم و ارائه برنامه‏ها و توليدات فرهنگى ويژه. بانوان، متناسب با سن، سطح تحصيلات، وضعيت تأهل و وضعيت فرهنگى - اجتماعى، نيازهاى روحى و روانى، مقتضيات محل زندگى، خصوصيات اقليمى، سنتها، آداب و رسوم محلى و منطقه‏اى.
- تبليغ فرهنگ بهره‏ورى و استفاده بهينه و مثبت از اوقات فراغت در ميان بانوان و خانواده‏هاى آنان از طريق ذكر فوائد آن در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى و حساسيت بخشى به خانواده‏ها.
- جهت دهى زنان خانه دار در خصوص بهره‏ورى بهينه از اوقات فراغت در خانه از طريق افزايش سطح آگاهى، انجام كارهاى عام‏المنفعه و كسب ساير مهارتهاى فردى و اجتماعى توسط رسانه‏هاى مختلف و آموزش‏هاى غير حضورى.
- جهت دهى برنامه‏ها به سمت رشد روحيه خلاقيت، ابتكار، نوآورى و تقويت اعتماد به نفس و خودباورى در ميان زنان و دختران.
- توجه به بارورسازى اوقات فراغت متناسب با تحولات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى جامعه.
- پرهيز از گرايش برنامه‏ها به سمت ابتذال، سطحى نگرى، خود باختگى فرهنگى و مظاهر فسادآور غرب.
- ترغيب عمومى بويژه در زنان و خانواده‏ها نسبت به مؤانست بيشتر با طبيعت و بهره‏مندى از مواهب طبيعى و سير و سفر.
- ترغيب زنان به امر ورزش به عنوان مروجين و مشوقين ورزش در خانواده و تأثير سلامتى و شادابى آنها در تأمين سلامت روانى، اجتماعى و فرهنگى خانواده و جامعه.
- تبليغ و ترويج فرهنگ مطالعه و استفاده مطلوب از اوقات فراغت براى تقويت قوه ادراك و تحليل و ارتقاء سطح آگاهى‏ها.
- توجه به جهت‏گيريهاى صحيح فكرى، فرهنگى، اعتقادى در برنامه‏ها بمنظور آشنايى زنان و خانواده‏ها با زمينه‏ها و مجارى تهاجم فرهنگى، تحكيم ايمان، تقويت باور دينى و رشد هويت فرهنگى و اجتماعى آنان.
- تبيين، ترويج و تبليغ فرهنگ عفاف و رعايت اصول و موازين اخلاقى و ارزشى در محيط هاى فرهنگى.
- ارائه معلومات لازم براى آشنايى، پيشگيرى و توانمند سازى زنان در مقابله با آسيبهاى اجتماعى و فرهنگى زنان، آگاهى از مسائل بهداشت جسمى، روانى، محيطى و تغذيه صحيح زنان و كودكان، اطلاع از روشهاى تربيتى و پرورش فرزندان، فنون و مديريت خانه و روابط خانوادگى، حقوق و تكاليف زوجين، آشنايى با قوانين كشورى، مباحث اخلاقى و دينى در قالبها و شيوه‏هاى جذاب و نوين.
- افزايش آگاهى و توان نقد و تحليل مسائل فرهنگى - اجتماعى زنان درخصوص شخصيت‏پردازى و نقشهاى ارائه شده از زنان در رسانه‏هاى مكتوب و تصويرى.

 
     
     
 

راهبرد ۲ . ضرورت تقويت و گسترش برنامه‏ها و فعاليتهاى مذهبى و اتخاذ تدابير لازم براى جذب مخاطبين اين برنامه‏ها
سياستهاى اجرايى:
- ارائه اطلاعات و معلومات، متناسب با نيازهاى فكرى، فرهنگى و اجتماعى بانوان با رويكرد به مبانى دينى و منطبق با سياستها و قوانين نظام جمهورى اسلامى ايران.
- لزوم توجه به بزرگداشت مناسبتها و ايام ويژه و معرفى آداب و رسوم متعارف مراسم و اعياد مذهبى.
- تقويت و تعميق محتواى معنوى برنامه‏هاى تفريحى، ورزشى و سرگرم كننده و فرآورده‏هاى فرهنگى (فيلمها، نمايشگاهها، مسابقات، تئاترها و ...) ارائه شده در اوقات فراغت زنان و دختران.
- اتخاذ شيوه‏هاى تشويق مستقيم و غير مستقيم زنان براى جلب مشاركت آنان و بهره‏ورى از برنامه‏هاى مذهبى و سازنده.

 
     
     
 

راهبرد ۳ . توسعه تحقيقات بمنظور ارتقاء كيفى و كمّى برنامه‏ها و فعاليتهاى مربوط به اوقات فراغت زنان
سياستهاى اجرايى:
- انجام تحقيقات نيازسنجى از زنان و دختران بمنظور موضوع‏بندى، اولويت بندى و تنظيم برنامه‏هاى مربوط به اوقات فراغت زنان با رعايت اصل تنوع، جذابيت، كارآمدى و جديد بودن برنامه‏ها.
- تعيين اولويتهاى تحقيقاتى در خصوص نحوه تأمين اوقات فراغت و ارزيابى مستمر از برنامه‏هاى فرهنگى بانوان از طريق پژوهشهاى نظر سنجى و تأثير سنجى بر زندگى فردى، اجتماعى و.... زنان و دختران.
- انجام پژوهشهاى تطبيقى بمنظور استفاده از راهكارهاى عملى و اقدامات انجام يافته پيرامون اوقات فراغت زنان و دختران در كشورهاى مسلمان و غير مسلمان.
- انجام پژوهشهاى تطبيقى براى بهبود وضع‏گذران اوقات فراغت زنان در مراكز فرهنگى مختلف و تبادل اطلاعات.

 
     
     
 

راهبرد ۴ . ضرورت ايجاد زمينه‏هاى مناسب براى بهره ورى اقتصادى از اوقات فراغت زنان و دختران.
سياستهاى اجرايى:
- ترويج فرهنگ كارمحورى و استفاده عملى از دانش در زندگى فردى و اجتماعى زنان و دختران.
- توجه به آموزشهاى فنى و حرفه‏اى و دانشهاى كاربردى.
- مهارت بخشى لازم به زنان و دختران بمنظور گسترش اشتغال مولد خانگى و كاهش معضل بيكارى.
- ارزش گذارى و ارائه گواهينامه و مدرك معتبر رسمى به دانش‏آموزان و دانشجويان شركت كننده در برنامه‏هاى اوقات فراغت و لحاظ نمودن آن در نظام آموزشى كشور و مراكز كاريابى.

 
     
     
 

مؤلفۀ ۲. نيروى انسانى

 
     
  12  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]