قانون 2606 : قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
Print

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان

ماده ۱ - كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده‌اند از‌حمايت‌هاي قانوني مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.

ماده ۲ - هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه‌جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد‌ممنوع است.

ماده ۳ - هرگونه خريد، فروش، بهره‌كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب ‌اعمال خلاف ازقبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال تا ‌بيست ميليون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم خواهد شد.

ماده ۴ - هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و‌ مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال جزاي‌ نقدي محكوم مي‌گردد.

ماده ۵ - كودك‌ آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي‌ ندارد.

ماده ۶ - كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسؤوليت نگاهداري و‌سرپرستي كودكان را بر عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را‌جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضائي اعلام نمايند ‌تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۵)‌ ريال خواهد بود.

ماده ۷ - اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدني مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ از شمول اين قانون مستثني‌است.

ماده ۸ - اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ‌ديگر حد يا مجازات سنگين‌تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعي يا‌مجازات اشد اعمال خواهد شد.

ماده ۹ - از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي‌الاثر مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- ‌مهدي كروبي