right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 2446 :قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه‌نامه مكمل آن     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون تصويب كنوانسيو...
   • عنوان
   • ماده واحده
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=930594&lawId=85708&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • متن كنوانسيون
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=930600&lawId=85708&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • موخره
   • امضاء

 

  123  
     
 

قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه‌نامه مكمل آن

 
     
     
 

ماده واحده - كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه‌نامه مكمل آن به شرح پيوست تصويب و به دولت‌ جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود اسناد تصويب را توديع نمايد.

 
     
     
 

تبصره ۱ - فهرست انواع كارهاي مضر موضوع بند (ت) ماده (۳) كنوانسيون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با هماهنگي وزارتخانه‌هاي ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنعت، معـدن و تجارت و جهاد كشاورزي و كانون و انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان و كانون شوراهاي اسلامي كار تهيه و‌براي تصويب به هيأت وزيران ارائه خواهد شد.

 
     
     
 

تبصره ۲ - اشخاصي كه كودكان را به كارهاي موضوع بند (ت) ماده (۳) كنوانسيون بگمارند، مشمول مجازاتهاي ماده (۱۷۲) قانون كار مصوب۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشند و پروانه كار آنها توسط دستگاه ذي‌ربط به‌ طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص ساير بندهاي‌ماده (۳) طبق قوانين موضوعه خواهد بود.
‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره كه متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در كارهاي موضوع بند (ت) ماده (۳) كنوانسيون نيز مي‌باشد، توسط‌ وزارتخانه‌هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معـدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 
     
     
 

تبصره ۳ - وزارتخانه‌هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معـدن و تجارت مسؤوليت اجراي اين كنوانسيون و توصيه‌نامه مكمل آن و نيز نظارت بر اعمال‌ اين مقررات را در كارگاهها برعهده دارند و برنامه‌هاي اجرائي را طراحي و با هماهنگي و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دستگاههاي‌اجرائي ابلاغ خواهند كرد.

 
     
     
 

كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك
‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار؛
‌با دعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار هشتاد و هفتمين اجلاس خود را در تاريخ اول ژوئن ۱۹۹۹ ميلادي ۱۳۷۸/۳/۱۱ هجري شمسي) در ژنو‌برگزار نمود، و
‌باتوجه به نياز به تصويب اسناد جديد به منظور ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك، به عنوان اولويت عمده براي اقدام ملي و بين‌المللي، از‌جمله همكاري و مساعدت بين‌المللي، براي اجراي كنوانسيون و توصيه‌نامه حداقل سن براي پذيرش اشتغال مصوب سال ۱۹۷۳ ميلادي (۱۳۵۲‌هجري شمسي) كه كماكان اسناد اساسي در زمينه كار كودك مي‌باشند، و
‌باتوجه به اينكه محو مؤثر بدترين اشكال كار كودك مستلزم اقدام فوري و جامع با در نظر داشتن اهميت آموزش و پرورش پايه‌اي رايگان و نياز به دور‌ساختن كودكان مورد نظر از تمامي اين نوع كارها و تأمين بازپروري و سازگاري اجتماعي آنها ضمن توجه به نيازهاي خانواده‌هاي آنها مي‌باشد، و
‌با يادآوري قطعنامه مربوط به محو كار كودك مصوب كنفرانس بين‌المللي كار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال ۱۹۹۶ ميلادي (۱۳۷۵ هجري‌شمسي)، و
‌با پذيرش اينكه كار كودك تا حد زيادي معلول فقر است و اينكه راه حل درازمدت در رشد پايدار اقتصادي منتهي به پيشرفت اجتماعي، به ويژه تسكين ‌فقر و آموزش و پرورش همگاني، قرار دارد، و
‌با يادآوري كنوانسيون حقوق كودك مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ ميلادي (‌برابر با ۱۳۶۸/۸/۲۰ هجري شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد، و
‌با يادآوري اعلاميه سازمان بين‌المللي كار در مورد اصول و حقوق اساسي كار و سند تكميلي آن، مصوب هشتاد و ششمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي‌كار در ۱۹۹۸ ميلادي (۱۳۷۷ هجري شمسي)، و
‌با يادآوري اينكه برخي از بدترين اشكال كار كودك موضوع ساير اسناد بين‌المللي هستند، به ويژه كنوانسيون كار اجباري، ۱۹۳۰ ميلادي (۱۳۰۹ هجري‌ شمسي)، و كنوانسيون مكمل سازمان ملل متحد در زمينه لغو بردگي، تجارت برده، و نهادها و شيوه‌هاي مشابه بردگي، ۱۹۵۶ ميلادي (۱۳۲۵ هجري‌شمسي)، و
‌با تصميم به تصويب برخي پيشنهادها در رابطه با كار كودك كه چهارمين بند از دستور كار اجلاس است، و
‌با عزم به اينكه اين پيشنهادها شكل كنوانسيون بين‌المللي به خود بگيرد،
‌كنوانسيون زير را كه مي‌تواند به عنوان كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك، ۱۹۹۹ ميلادي (۱۳۷۸ هجري شمسي)، خوانده شود در هفدهمين روز ‌ژوئن سال يكهزار و نهصد و نود و نه ميلادي ( ۱۳۷۸/۳/۲۷ هجري شمسي) تصويب مي‌نمايد.

 
     
     
 

ماده ۱ - هر عضوي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند بايد اقدامات فوري و مؤثري را براي تأمين ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك به عنوان‌موضوعي فوري اتخاد نمايد.

 
     
     
 

ماده ۲ - از نظر اين كنوانسيون، اصطلاح «‌كودك» در مورد كليه اشخاص كمتر از (۱۸) سال بكار برده مي‌شود.

 
     
     
 

ماده ۳ - از نظر اين كنوانسيون، اصطلاح «‌بدترين اشكال كار كودك» شامل موارد زير است:
‌الف - كليه اشكال بردگي يا شيوه‌هاي مشابه بردگي، از قبيل فروش و قاچاق كودكان، بندگي به علت بدهي و رعيتي و كار با زور يا اجباري، از جمله ‌استخدام به زور يا اجباري كودكان براي استفاده در درگيري مسلحانه ؛
ب - استفاده، فراهم كردن يا عرضه كودك براي روسپي‌ گري، توليد زشت نگاري يا اجراهاي زشت نگارانه ؛
پ - استفاده ، فراهم كردن يا عرضه كودك براي فعاليتهاي غيرقانوني، به ويژه براي توليد و قاچاق مواد مخدر به گونه‌اي كه در معاهدات بين‌المللي‌مربوط تعريف شده‌اند؛
ت - كاري كه به دليل ماهيت آن يا شرايطي كه در آن انجام مي‌شود، احتمال دارد براي سلامتي، ايمني يا اخلاقيات كودكان ضرر داشته باشد.

 
     
     
 

ماده ۴ -
۱- انواع كارهاي موضوع بند (ت) ماده (۳) در قوانين يا مقررات ملي يا توسط مقام صلاحيتدار، پس از مشاوره با سازمانهاي كارفرمايي و كارگري‌ مربوط، با در نظر گرفتن معيارهاي بين‌المللي مربوط، به ويژه بندهاي (۳) و (۴) توصيه‌نامه بدترين اشكال كار كودك، ۱۹۹۹ ميلادي (۱۳۷۸ هجري‌شمسي) تعيين خواهند شد.
۲- مقام صلاحيتدار، پس از مشاوره با سازمانهاي كارفرمايي و كارگري مربوط، وجود يا عدم وجود كارهايي كه به اين ترتيب تعيين شده‌اند را مشخص‌خواهد كرد.
۳- فهرست انواع كارهايي كه براساس بند (۱) اين ماده تعيين شده‌اند به طور ادواري مورد بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم، با مشاوره با سازمانهاي‌كارفرمايي و كارگري مربوط، بازنگري خواهد شد.

 
     
  123  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]