قانون 1520 : مرجع صدور جواز تأسيس و نظارت بر اداره مهد كودكهاي خصوصي و غيرانتفاعي
Print

مرجع صدور جواز تأسيس و نظارت بر اداره مهدكودكهاي خصوصي و غيرانتفاعي
مصوب جلسه ۸۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۵/۲۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

بنا به پيشنهاد جناب آقاي نخست وزير در مورد اداره مهدكودكهاي خصوصي و غيرانتفاعي تصويب گرديد:
۱- مسووليت صدور جواز تاسيس و نظارت بر اداره مهدكودكهاي خصوصي و غيرانتفاعي و واحدهاي مشابه آن به عهده سازمان بهزيستي كشور مي باشد. تعيين ضوابط و چگونگي اداره و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان و در صورت لزوم لغو جواز اين اماكن به عهده سازمان بهزيستي است كه مطابق آئين نامه اي كه به تصويب مشترك رئيس سازمان بهزيستي كشور و وزراي آموزش و پرورش و كشور خواهد رسيد، اقدام مي نمايند.

تبصره - تصويب برنامه هاي تربيتي مهد كودكها به عهده كميته علوم تربيتي شوراي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي خواهد بود.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي