قانون 1107 : آيين نامه شوراي نظارت برساخت،طراحي، واردات و توزيع اسباب بازي كودكان
Print

آيين‏نامه شوراي نظارت بر ساخت، طراحي، واردات و توزيع


اسباب ‏بازي كودكان


(مصوب جلسۀ ۴۲۲ مورخ ۱۶/۴/۷۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

مقدمه
نظر به نقش مهم اسباب ‏بازى و بازى‏هاى رايانه‏اى در روند فرهنگ‏ پذيرى كودكان و با لحاظ نمودن نتايج مباحث مطرح شده در گردهمايى پيامدهاى فرهنگى اسباب ‏بازى كودكان كه توسط دبيرخانه شوراى فرهنگ عمومى برگزار گرديد، مقرر شد شورايى مبتنى بر تشكيلات با شرح وظايف زير تشكيل شود:

ماده ۱- به منظور تحقق «حمايت، هدايت و نظارت بر طراحى، ساخت، واردات و توزيع اسباب ‏بازى كودكان» شورايى متشكل از مدير عامل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، نمايندگان وزارت ‏خانه‏هاى صنايع، بازرگانى، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمان صداوسيما، يك نفر كارشناس متخصص در روانشناسى كودك، دو نفر كارشناس فرهنگى و هنرى و نماينده اتحاديه توليدكنندگان اسباب‏ بازى تحت عنوان شوراى نظارت بر «ساخت، طراحى، واردات، و توزيع اسباب ‏بازى كودكان» تشكيل مى‏شود.

تبصره ۱: دو نفر كارشناس متخصص در روانشناسى كودك و امور فرهنگى صاحب‏نظر درتعليم و تربيت اسلامى به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالى و يك نفر كارشناس هنرى‏به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى معرفى مى‏شوند كه پس از تصويب شوراى فرهنگ عمومى عضويت شورا را خواهند داشت.

تبصره ۲- نماينده اتحاديه پس از تشكيل اتحاديه توليدكنندگان اسباب‏ بازى معرفى خواهد شد.

تبصره ۳- محل دبيرخانه شورا در كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان خواهد بود.

تبصره ۴- مدير عامل كانون به عنوان رييس شورا اداره جلسات را به عهده خواهد داشت.

ماده ۲- احكام اعضاى شورا از سوى رييس شوراى فرهنگ عمومى و به مدت ۲سال با امكان تمديد مجدد صادر خواهد شد.

ماده ۳- شورا موظف است پس از تشكيل، حداكثر در مدت ۳ماه آيين‏نامه اجرايى را براى تصويب به شوراى فرهنگ عمومى ارائه نمايد.

ماده ۴- شورا موظف است ضوابط نظارت بر طراحى، توليد، توزيع و واردات اسباب‏ بازى كودكان را براساس معيارهاى زير تعيين و آن موارد را براى اعمال به «طراحان، توليدكنندگان، توزيع‏كنندگان و ساير دست‏اندركاران ذى‏ربط اسباب ‏بازى كودكان، از طريق «كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان» اعلام نمايد.

الف : رعايت اصول اخلاقى و پرهيز از اشاعه موارد ضد اخلاقى

ب : سازگارى ‏ساختارواهداف‏ اسباب ‏بازى ‏با اصول‏ آموزشى‏ وتربيتى‏ و پرهيزاز بدآموزى

ج : احترام به آداب و رسوم، ارزشها و باورهاى دينى و اجتماعى، فرهنگ بومى و پرهيز از اهانت و استهزاى آنها با توجه و تأكيد بر حفظ وحدت ملى.

د : استفاده از نمادهايى كه به ظهور القاء فرهنگ اسلامى كمك نمايد.

ه : طراحى و ساخت اسباب‏ بازى‏ها به گونه ‏اى باشد كه حاوى روح آرمانگرايى جهادى، متناسب با ويژگيهاى فطرى و عاملى براى آرامش درونى كودكان باشد.

و : بهره‏ گيرى از موارد و ويژگيهايى كه قدرت تخيّل و تسخير در اشياء و طبيعت را در كودكان افزايش دهد.

ز : ممنوعيت واردات، فروش و توليد كليه اسباب ‏بازى‏هايى كه به دليل بيگانگى با فرهنگ و در تقابل با فرهنگ خودى اثرات مخرّب بر كودكان خواهد گذاشت.

ح : به كارگيرى اسامى، حروف، اصطلاحات و علائم فارسى و اسلامى در توليد اسباب‏ بازى‏هاى داخلى.

تبصره ۵- استفاده از حروف و اعداد لاتين منحصر به مواردى نظير وسايل آموزش زبان بيگانه و يا در راستاى صادرات بلامانع است.

ط : دريافت مجوز از مراجع ذي صلاح و با رعايت حقوق و مالكيت معنوى براى ساخت اسباب ‏بازى‏هايى كه «طرح آن» به گونه ‏اى متعلق به شخصيتهاى حقيقى و حقوقى است.

ى : تعيين گروه سنى و جنسيت مصرف كننده اسباب‏بازى و درج آن در لفافه بسته‏بندى

ك : ارائه تذكرات و راهنمايى‏هاى لازم در خصوص اسباب‏ بازى نظير روش استفاده صحيح و روش بازى و نگهدارى از آنها بصورت درج در لفافه بسته‏ بندى.

ماده ۵ - ثبت طرحها و صدور مجوز توليد اسباب ‏بازى براى برخى از گروههاى اسباب ‏بازى‏ها، توسط كانون صورت مى‏گيرد.

تبصره: عناوين گروههايى از اسباب‏ بازيها كه نياز به صدور مجوز توليد دارند در آيين‏نامۀ اجرايى معيّن مى‏شود.

ماده ۶- كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان موظف است موارد اختلاف و تخلف را كه ضوابط آن در آيين‏نامه اجرايى تعيين خواهد شد براى بررسى و اتخاذ تصميم در شورا مطرح كند.

ماده ۷- ضوابط واردات اسباب ‏بازى به كشور براساس سياستهاى فرهنگى كشور توسط اين شورا تعيين مى‏شود.

ماده ۸- سياستها و خط مشى‏هاى حمايتى و هدايتى درباره اسباب ‏بازى كودكان از سوى اين شورا تهيه و براى تصويب به شوراى فرهنگ عمومى ارائه خواهد شد.

ماده ۹- اين اساسنامه مشتمل بر يك مقدمه، ۹ماده و ۶تبصره در جلسه ۴۲۲ مورخ ۱۶/۴/۷۷ شوراي عالى انقلاب فرهنگى تصويب شد.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي – سيد محمد خاتمي