right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 1084 :قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون اجازه الحاق دو...
   • عنوان
   • ماده واحده
   • متن كنوانسيون
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=908507&lawId=84369&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • موخره
   • امضاء

 

  1234567  
     
 

قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك

 
     
     
 

ماده واحده - كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و ۵۴ ماده بشرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن‌داده ميشود مشروط بر آن كه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد و يا قرار گيرد از طرف دولت جمهوري‌اسلامي ايران لازم‌الرعايه نباشد.

 
     
     
 

كنوانسيون حقوق كودك

 
     
     
 


مقدمه:
كشورهاي طرف كنوانسيون حاضر: ‌با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل رسميت شناختن حقوق لاينفك، مساوي و منزلت تمام اعضاي خانواده بشري زيربناي‌ آزادي، عدالت و صلح در جهان است. ‌با در نظر داشتن اينكه اعضاي ملل، در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسي، مقام و ارزش انسان و عزم خود را براي افزايش پيشرفت‌هاي‌اجتماعي و معيارهاي بهتر زندگي در آزاديهاي بيشتر اعلام كرده‌اند. ‌با تشخيص اينكه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در كنوانسيونهاي بين‌المللي حقوق بشر اعلام موافقت نموده كه هر يك از افراد بدون هر‌گونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره خاستگاه اجتماعي يا مالي، مال، تولد و يا ساير خصوصيات، در تمام حقوق ‌و آزاديهايي كه در آن كنوانسيونها و اعلاميه‌ها اعلام شده، ذيحق مي‌باشد. ‌و نظر به اينكه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده است كه دوران كودكي مستلزم مراقبت‌ها و مساعدت هاي ويژه مي‌باشد. ‌با اعتقاد به اينكه خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود خصوصاً كودكان مي‌بايست از حمايت‌ها و‌ مساعدتهاي لازمه برخوردار شود به نحوي كه بتواند مسئوليت‌هاي خود را در جامعه ايفاء كند. ‌با تشخيص اين كه كودك براي رشد كامل و متعادل شخصيتي خود مي‌بايست در محيط خانواده و در فضايي (‌ مملو) از خوشبختي، محبت و تفاهم‌ بزرگ شود. ‌با توجه به اين كه كودك مي‌بايست آمادگي كامل براي زندگي فردي در جامعه داشته باشد در سايه ايده‌آل‌هايي كه در منشور سازمان ملل اعلام شده‌ خصوصاً ‌صلح ، احترام، بردباري، آزادي، برابري و اتحاد بزرگ شود. ‌با در نظر داشتن اينكه لزوم انجام مراقبت‌هاي ويژه از كودك در اعلاميه حقوق كودك ژنو ۱۹۲۴ مطابق با ۱۳۰۳ بيان شده، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مطابق با ۲۹ آبان ماه ۱۳۳۸ در اعلاميه حقوق كودك مجمع عمومي به تصويب رسيده، در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و‌ سياسي (‌خصوصاً در مواد ۲۳ و ۲۴)، در كنوانسيون بين‌المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (‌خصوصاً در ماده ۱۰) و در اسناد و احكام‌ سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بين‌المللي مربوط به رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است. ‌با توجه به اين كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است «‌كودك بخاطر نداشتن رشد كامل فيزيكي و ذهني محتاج مراقبت‌ها و محافظت هايي‌ از جمله حمايتهاي مناسب حقوق قبل و بعد از تولد مي‌باشد». ‌با در نظر گرفتن مفاد اعلاميه اصول حقوقي و اجتماعي مربوط به حمايت و رفاه كودكان. ‌با اشاره ويژه به موضوع كفالت و فرزند خواندگي ملي و بين‌المللي، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجراي عدالت براي افراد صغير (‌قوانين‌ پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در موقع اضطراري و جنگ ها. ‌با تشخيص اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني وجود دارند كه تحت شرايط دشوار زندگي مي‌كنند و اينگونه كودكان محتاج توجهات ويژه‌اي‌هستند. ‌با توجه به اهميت ارزش هاي سنتي و فرهنگي هر ملت در حمايت و تعليم و تربيت يكنواخت كودك. ‌و با عنايت به اهميت همكاريهاي بين‌المللي براي بهبود شرايط زندگي كودكان در تمام كشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه. ‌به توافقات ذيل نايل شدند.


 
     
     
 

بخش ۱

 
     
     
 

ماده ۱ - از نظر كنوانسيون حاضر منظور از كودك افراد انساني زير ۱۸ سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر‌ تشخيص داده شود.

 
     
     
 

ماده ۲ -


۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي كه در اين كنوانسيون براي كودكاني كه در حوزه قضائي آنها زندگي مي‌كنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به‌ هر گونه تبعيض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت خاستگاه هاي قومي و اجتماعي، مال، عدم توانائي، تولد و يا ساير‌ احوال شخصيه والدين و يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهد نمود.


۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض، مجازات بر اساس موقعيت، فعاليت ها ‌ابراز عقيده و يا عقايد والدين، قيم‌هاي قانوني و يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد.


 
     
     
 

ماده ۳ -
۱ - در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي عمومي و يا خصوصي دادگاه‌ها، مقامات اجرائي، يا ارگانهاي حقوقي انجام ‌مي‌شود، منافع كودك از اهم ملاحظات مي‌باشد.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه حمايتها و مراقبتهاي لازمه را براي رفاه كودكان، با توجه به حقوق وظايف والدين آنها، قيم‌هاي‌ قانوني و يا ساير افرادي كه قانوناً مسئول آنان هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرائي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد.
۳ - كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند نمود كه مؤسسات، خدمات و وسايلي كه مسئول مراقبت و حمايت كودكان هستند مطابق با‌ معيارهايي كه توسط مقامات ذيصلاحيت خصوصاً در زمينه‌هاي ايمني، بهداشت و از نظر تعداد كاركنان (‌آن مؤسسات) و نيز نظارت مناسب گذاشته شده مطابق داشته باشند.

 
     
     
 

ماده ۴ - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات ضروري اجرائي و قانوني را جهت تحقق حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر معمول خواهند‌ داشت. كشورهاي طرف كنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اقداماتي را در جهت به كار گيري حداكثر منابع موجود خود و در‌ صورت لزوم در چهارچوب همكاريهاي بين‌المللي به عمل خواهند آورد.

 
     
     
 

ماده ۵ - كشورهاي طرف كنوانسيون احترام به مسئوليت ها، حقوق و وظايف والدين و يا در صورت قابليت اطلاق، اعضاي خانواده بزرگي كه از طريق‌ آداب محلي به وجود مي‌آيد، قيم‌هاي قانوني و يا ساير اشخاص كه قانوناً مسئول كودك هستند را متقبل مي‌شوند و به طريقي كه موجب تكامل‌ توانايي‌هاي كودك شود راهنمايي‌ها و ارشادات لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده كودك در كنوانسيون حاضر به عمل خواهند آورد.

 
     
  1234567  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]