right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 673 :قانون معافيت مالياتي كليه مؤسسات خصوصي شاغل درامور مربوط به حمايت و توانبخشي معلولان و ارائه خدمات به‌عقب ماندگان ذهني و همچنين انجام خدمات در شبانه‌روزيها و مهدهاي كودك     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون معافيت مالياتي...
   • عنوان
   • ماده واحده
   • موخره
   • امضاء

 

     
 

قانون معافيت مالياتي كليه مؤسسات خصوصي شاغل در امور مربوط به حمايت و توانبخشي معلولان و ارائه خدمات به‌عقب ماندگان ذهني و همچنين انجام خدمات در شبانه‌روزيها و مهدهاي كودك

 
     
     
 

ماده واحده - كليه مؤسسات خصوصي كه با مجوز سازمان بهزيستي كشور امور مربوط به حمايت و توانبخشي معلولان و ارائه خدمات به‌ عقب‌ماندگان ذهني و انجام خدمات در مراكز روزانه و شبانه‌روزيها نگهداري معلولين و كودكان بي‌سرپرست را بعهده دارند و همچنين مهدهاي ‌كودك از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌باشند مشروط بر اينكه سازمان مذكور بر درآمد و هزينه آنها نظارت داشته و مؤسسات فوق حداقل ده‌درصد از مددجويان خود را بدون دريافت هر گونه دستمزد به افراد معرفي شده از طرف سازمان بهزيستي اختصاص دهند.

 
     
     
 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۴/۴/۲۱ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]