right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 161 :قانون مجازات اسلامي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون مجازات اسلامي
   • عنوان
   • كتاب اول
   • كتاب دوم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=224954&lawId=83452&stateNo=24&phaseNo=2&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • كتاب سوم
   • كتاب چهارم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=225340&lawId=83452&stateNo=24&phaseNo=2&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • كتاب پنجم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=943946&lawId=83452&stateNo=24&phaseNo=2&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • موخره
   • امضاء

 

  12345678910    
     
 

قانون مجازات اسلامي

 
     
     
 

كتاب اول ـ كليات

 
     
     
 

كتاب دوم ـ حدود

 
     
     
 

فصل دوم - راههاي ثبوت زنا در دادگاه

 
     
     
 

ماده ۶۸ ـ هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد واگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود.

 
     
     
 

ماده ۶۹ ـ اقرار درصورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ ـ عقل ـ اختيارـ قصد باشد.

 
     
     
 

ماده ۷۰ - اقرار بايد صريح يا بطوري ظاهر باشد كه احتمال عقلايي خلاف در آن داده نشود.

 
     
     
 

ماده ۷۱ ـ هرگاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود،در غير اين صورت با انكار بعد از اقرار حد ساقط نمي شود.

 
     
     
 

ماده ۷۲ ـ هرگاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد.

 
     
     
 

ماده ۷۳ ـ زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد، مگر آنكه زناي او با يكي از راههاي مذكور دراين قانون ثابت شود.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]