قانون 54 : تعيين عنوان آموزشي براي مهدكودكها
Print

تعيين عنوان آموزشي براي مهدكودكها
(مصوب سيصد و هفتاد و هشتمين جلسۀ مورخ ۷۵/۵/۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تقاضاى سازمان بهزيستى كشور (نامه شماره ۱۲۹۷/۸۰۰ مورخ ۷۵/۳/۱۶ ) مبنى بر اينكه مهدكودكها به عنوان مراكز آموزشى و فرهنگى محسوب شود مطرح شد. شوراي عالى پس از بحث با اكثريت آراء تشخيص داد كه مهدكودكها از مراكز آموزشى محسوب مى‏شود.