مقرره 117657 : الزام كليه شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نسبت به معرفي نماينده و تكميل و بارگذاري اطلاعات خود در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي
Print

الزام كليه شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نسبت به معرفي نماينده و تكميل و بارگذاري اطلاعات خود در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي

۱ - در اجراي بند (۱۹) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر "شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن"و بند (۲ – ۴) بسته "ارتقاء توان توليد ملي" مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و نظر به طراحي، پياده سازي و راه اندازي "سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي" در وزارت امور اقتصادي و دارايي و به منظور تجميع، يكپارچه سازي و نگهداري اطلاعات بنگاه هاي اقتصادي فعال زير نظر دولت و مديران آنها، مقتضي است كليه شركت هاي دولتي مشمول ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور و ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، ضمن معرفي نماينده تام الاختيار خود به دفتر امور شركت هاي دولتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات خود را در اين سامانه تكميل و بارگذاري كنند.

۲ – وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي مادرتخصصي نيز موظفند در خصوص شركت هاي زيرمجموعه خود اقدامات لازم را انجام دهند.

۳ – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكانات مورد نياز به منظور دسترسي به سامانه مزبور را فراهم نموده و گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي ياد شده موضوع اين بخشنامه را در مقاطع زماني شش ماهه به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور