مقرره 117656 : اصلاح تصويب نامه شماره 1466/ ت 56402 هـ مورخ 17/ 1/ 1397
Print

نامه اصلاحي تصويب نامه شماره ۱۴۶۶/ ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۷ (در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري - صنعتي)

نظر به اينكه در تصويب نامه شماره ۱۴۶۶/ ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۷ عبارت هاي "در بند (۱) تصويب نامه" و "ساير مقررات مربوط" به ترتيب به صورت عبارت هاي "در مقدمه تصويب نامه" و "-مصوب ۱۳۸۴-" تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

محسن حاجي ميرزايي