right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 117656 :اصلاح تصويب نامه شماره 1466/ ت 56402 هـ مورخ 17/ 1/ 1397     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
  • اصلاح تصويب نامه شما...
      • عنوان
      • متن
      • امضاء

 

     
 

نامه اصلاحي تصويب نامه شماره ۱۴۶۶/ ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۷ (در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري - صنعتي)

 
     
     
 

نظر به اينكه در تصويب نامه شماره ۱۴۶۶/ ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۷ عبارت هاي "در بند (۱) تصويب نامه" و "ساير مقررات مربوط" به ترتيب به صورت عبارت هاي "در مقدمه تصويب نامه" و "-مصوب ۱۳۸۴-" تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

 
     
     
 

محسن حاجي ميرزايي

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]