مقرره 117655 : تصويب نامه در خصوص تعيين آقايان غلامعلي مهري و ابراهيم ابراهيمي، به عنوان اعضاي هيأت عالي رسيدگي به تخلفات اداري
Print

تصويب نامه در خصوص عضويت ابراهيم ابراهيمي و غلامعلي مهري در هيات عالي نظارت بر حسن اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

هيئت وزيران در جلسه ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۶۱۵۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۸ سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب ۱۳۷۲- و در اجراي ماده (۳۷) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويب نامه شماره ۲۶۲۲۲ / ت۳۰۴هـ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي آن تصويب كرد:

آقايان غلامعلي مهري و ابراهيم ابراهيمي، به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذكور در ماده (۳۷) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري موضوع تصويب نامه شماره ۲۶۲۲۲ / ت۳۰۴هـ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي آن جايگزين آقايان محمدرضا جليليان و عليرضا محفوظي مي شوند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور