right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 117651 :تصويب نامه در خصوص تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394 - در سال 1398     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • تصويب نامه در خصوص ت...
   • عنوان
   • مقدمه
   • متن
   • امضاء

 

     
 

تصويب نامه در خصوص تعيين ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

 
     
     
 

هيئت وزيران در جلسه ۱۸ /۱ /۱۳۹۸ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب ۱۳۹۴ - تصويب كرد:

 
     
     
 

مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات­ هاي مستقيم - مصوب ۱۳۹۴ - در سال ۱۳۹۸، معادل سي و شش درصد (۳۶ %) ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور (شش درصد (۶ %) ميانگين قيمت روز) تعيين گرديده است.

 
     
     
 

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]