right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 117453 :بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مربوط به صادرات كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي(ب) ، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • بخشنامه سازمان امور ...

   
       
   
   
       
   
       
  متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

   [ x ]  
     
   
       
   [ x ]  
     
   
       
   [ x ]  
     
   
       
   [ x ]