قانون 49825 : قانون اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
Print

قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران

ماده ‌واحده - بندهاي «الف» و «ب» ماده (۱۳) قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود:

۱ - در بند «الف» بعد از عبارت «هر ساله»، عبارت «بر اساس تعداد و سرانه» و بعد از عبارت «بودجه سنواتي» عبارت «به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصيص‌ يافته» اضافه مي ‌شود و تبصره‌ هاي (۱) تا (۴) آن حذف مي‌ شود.

۲ - بند «ب» به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود:
ب - با اجراي حكم اين ماده خدمات بهداشتي و بيمه درماني مكمل آزادگان، جانبازان، ايثارگران شاغل و غيرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تكفل آنها و والدين، همسران و فرزندان شهدا بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
تعهدات دستگاههاي اجرائي و بيمه ‌هاي ذي ‌ربط در اين خصوص، از تاريخ ۱ /۸ /۱۳۹۷ تا زمان تصويب اين قانون و تا پايان سال ۱۳۹۷ به بنياد شهيد و امور ايثارگران منتقل مي‌ شود.
اجراي احكام اين ماده مانع ارائه خدمات بيمه درمان تكميلي توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط به كاركنان شاغل موضوع اين ماده نيست. اين قانون از تاريخ تصويب لازم ‌الاجراء مي ‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ نوزدهم دي ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲ /۱۰ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني