right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 117060 :طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • طرح حمايت غذايي از گ...
   • مقدمه
   • عنوان
   • ماده 1
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2603798&lawId=263079&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 2
   • ماده 3
   • ماده 4
   • ماده 5
   • ماده 6
   • ماده 7
   • ماده 8
   • امضاء

 

  12  
     
 

هيأت وزيران در جلسه ۲ /۸ /۱۳۹۷ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه را به شرح زير تصويب كرد:

 
     
     
 

طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه

 
     
     
 

ماده ۱ - سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است به منظور حمايت از گروه هاي كم درآمد جامعه و تأمين بسته هاي حمايتي براي گروه هاي زير در قالب واريز به حساب سرپرست خانوار از طريق حساب ‌هاي بانكي متصل به يارانه هاي نقدي اقدام كند:

 
     
     
 

الف - خانوارهاي تحت پوشش و پشت نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور.

 
     
     
 

ب - خانوارهاي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران.

 
     
     
 

پ - خانوارهاي با درآمد ماهانه كمتر از سي ميليون ريال در گروه هاي كارگران ساختماني، قالي بافان و شاغلان صنايع دستي، مشاغل آزاد و خويش فرمايان، رانندگان بين شهري و درون شهري، زنبورداران، كارگران باربر، شاغلين كسب و كارهاي خانگي، كارگران كارگاه هاي متفرقه، عشاير و روستاييان، بازنشستگان، دريافت كنندگان بيمه بيكاري و ساير گروه هاي مشمول كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شناسايي مي شوند.

 
     
     
 

ت - ساير خانوارهاي كم درآمد با درآمد ماهانه كمتر از سي ميليون ريال كه درخواست آنها پس از بررسي توسط كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور پذيرفته مي شود.

 
     
     
 

تبصره - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از اطلاعات در اختيار از طريق كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به درخواست كتبي اشخاص موضوع بند (ت) ماده (۱) اين تصويب نامه پس از اجازه آنها به دسترسي وزارتخانه مذكور به حساب هاي بانكي مربوط رسيدگي كند.

 
     
     
 

ماده ۲ - دستگاه هاي اجرايي از جمله دستگاه هاي موضوع آيين نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور موظف به ارايه اطلاعات مورد نياز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشند.

 
     
     
 

ماده ۳ - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نهادهاي حمايتي موظفند اعتبار تخصيصي را بر اساس بُعد خانوار تنظيم و پرداخت نمايند.

 
     
  12  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]