قانون 49814 : قانون دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
Print

قانون دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده - قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي آن، دائمي مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني