right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49814 :قانون دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون دائمي شدن قانو...
   • عنوان
   • ماده واحده
   • موخره
   • امضاء

 

     
 

قانون دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

 
     
     
 

ماده واحده - قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي آن، دائمي مي شود.

 
     
     
 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]