right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49806 :قانون تفسير جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون تفسير جزء (1) ...
   • عنوان
   • متن استفساريه
   • متن تفسير
   • موخره
   • امضاء

 

     
 

قانون تفسير جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

 
     
     
 

موضوع استفساريه:
آيا منظور از افزايش پلكاني نزولي حقوق مندرج در جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، كه طبقات پايين تر از درصد افزايش بيشتري برخوردار مي شوند، ميزان افزايش پايين ترين طبقه بيست درصد (۲۰ %) است؟

 
     
     
 

پاسخ: بلي

 
     
     
 

تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۷ /۲ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]