right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49798 : اصلاحيه قانون بودجه سال 1397 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • اصلاحيه قانون بودجه...
   • عنوان
   • مقدمه
   • بند 1
   • بند 2
   • بند 3
   • امضاء

 

     
 

اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

 
     
     
 

پيرو نامه شماره ۱۱۹۷۵ /۳۴۸ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۶ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاحيه ‌هاي زير در مورد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور ابلاغ مي ‌شود:

 
     
     
 

۱ - ماده واحده:
ماده واحده - بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و دويست و سي و يك هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۴۰ /۵۲۳ /۲۳۱ /۱۲) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و دويست و سي و يك هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۴۰ /۵۲۳ /۲۳۱ /۱۲) ريال به شرح زير است:
الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ‌ها و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و هشت هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۸ /۶۰۴ /۴۳۸ /۴) ريال شامل:
۱ - منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴۹ /۸۶۶ /۸۶۷ /۳) ريال
۲ - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۱۹ /۷۳۸ /۵۷۰) ريال
ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۴ /۲۴۷ /۳۹۱ /۸) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداخت‌ ها بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۴ /۲۴۷ /۳۹۱ /۸) ريال.

 
     
     
 

۲ - تبصره (۱۲):
در پاراگراف سوم بند (ج) تبصره (۱۲) رقم «يك هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال» به رقم «ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال اصلاح مي ‌شود.

 
     
     
 

۳ - در رديف‌ هاي بودجه:
- رديف درآمدي شماره طبقه ‌بندي ۱۶۰۱۶۵ با عنوان «كليه وجوه ارزي ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين‌ المللي و كشورهاي خارجي» به (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۱) ميليون ريال اصلاح مي ‌شود.
- رديف هزينه ‌اي شماره ۳ - ۱۱۱۱۰۰ با عنوان «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - تقويت بنيه دفاعي - ارتقاي توان دفاعي» به (۱۳۸ /۰۱۹ /۲۸) ميليون ريال اصلاح مي ‌شود.
- رديف هزينه‌ اي شماره ۶ - ۱۱۱۱۰۰ با عنوان «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - حفظ توان توليد صنايع دفاعي» به (۴۷۰ /۹۱۷ /۶) ميليون ريال اصلاح مي‌ شود.

 
     
     
 

علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]