مقرره 116514 : اصلاح بند (15) تصويب نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/1/22 با موضوع ممنوعيت واردات كليه كالاها به صورت تجاري به كشور بدون ثبت سفارش
Print


شماره: ۸۹۸۷ /ت ۵۵۳۰۰ ھ - ۲ /۲ /۱۳۹۷اصلاح بند (۱۵) تصويب نامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ ھمورخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۷وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت راه و شهرسازي – وزارت اطلاعات – وزارت كشور – وزارت دادگستري – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – وزارت جهاد كشاورزي – سازمان برنامه و بودجه كشور – سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران – ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز – دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصاديهيأت وزيران در جلسه ۲۹ /۱ /۱۳۹۷ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ – و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب كرد:متن زير جايگزين بند (۱۵) تصويب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ھ مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ مي شود:۱۵ – سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است مبلغ سي هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال به تدريج و از طريق تخصيص تنخواه گردان در حساب ويژه اي كه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ساز و كار ثبت سفارش را به نحوي تنظيم نمايد كه كالاهاي مشمول دريافت يارانه به صورت خودكار در برگ (فرم) ثبت سفارش مشخص و جهت تخصيص يارانه به صورت سيستمي به بانك مذكور ارسال گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يارانه اين اقلام را به ازاي هر دلار چهار هزار (۰۰۰ /۴) ريال در زمان گشايش اعتبار به بانك عامل از محل اعتبار تخصيص يافته از حساب ويژه مذكور پرداخت مي كند.معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري